OECD konferens 28-29 oktober

NNR deltar som medarrangör vid den nu pågående OECD-konferensen ”Regulatory Policy at the Crossroads – Towards a New Policy Agenda”. Konferensen äger rum i Paris och samlar fler än 300 delagater från närmare 50 länder som under två fullmatade dagar diskuterar regelförenklingsfrågor ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Syftet med konferensen är lyfta fram behovet av institutionella reformer och ramverk för en bättre och mer effektiv regelgivning. Dessa reformer är i många fall helt nödvändiga för att möta framtidens utmaningar och för att kunna generera en stabil ekonomisk tillväxt.

Konferensen inleddes med en paneldebatt där bl.a. Angel Gurría, OECD:s generalsekreterare,  Marianne Klingbeil , ordförande för EU-kommissionens Impact Assessment Board och Kenneth Bengtsson, ordförande för Svenskt Näringsliv deltog.

Kenneth Bengtsson betonade  i sitt inledningsanförande att regleringar inte alltid är en lösning på ett problem utan även kan skapa nya problem för företagen och att det är viktigt att beakta företagens alla kostnader till följd av olika regelverk och inte bara de administrativa kostnaderna som nu under lång tid stått i fokus för diskussionen.  Han konstaterade även att  – Det har skett förbättringar i regelsystemen men företagen har märkt väldigt lite…

Det följande seminariet ”Building a competitive and business-friendly environment” leddes av NNR:s vd Jens Hedström och hade en panel med företrädare från Tyskland, Mexiko, Storbritannien och EU-kommissionen.

En huvudpunkt som diskuterades utförligt under seminariet var behovet av ett bredare perspektiv när det gäller arbetet med regelförenkling – att det inte bara handlar om färre regler och minskade administrativa kostnader utan i ännu högre grad om att förstå företagens villkor och anpassa regelverken efter företagens behov.

Jens Hedström sammanfattade diskussionen med att näringslivets röst behöver höras och då är närvaro och konstruktiva förslag det bästa sättet. Han gav även sex stycken konkreta förslag på vad som krävs för ett framgångsrikt regelförenklingsarbete:

1.       Sätt mätbara mål

2.       Följ systematiskt upp hur företagen upplever förenklingsarbetet

3.       Gör nationella konsekvensanalyser innan beslut fattas på
internationell nivå

4.       Fokusera på de regelområden som företagen upplever som mest
kostsamma och irriterande

5.       Inga beslut om nya regler utan att man i en konsekvensanalys belyst
förslagets kostnader och  möjliga alternativ

6.       Skapa ett ramverk med en oberoende granskning av alla regelförslag
och konsekvensanalyser.

Seminariet ”Better regulation for green growth” satte fokus på frågan om att använda regelgivning som ett sätt att driva på utvecklingen mot en miljömässigt hållbar ekonomisk tillväxt – och de intressekonflikter som kan uppstå mellan olika politiska målsättningar. Seminariet leddes av Catharina Håkansson Boman, statssekreterare vid Näringsdepartementet och i panelen deltog forskare från USA, Japan, Korea och Tyskland som delade med sig av sina respektive erfarenheter.

Dela den här sidan