Presskommentar: Äntligen regelförenkling på regional och lokal nivå

Regeringen har fattat beslut om att intensifiera regelförenklingsarbetet på regional och lokal nivå. Länsstyrelserna får med Kronobergs län som samordnare, i uppdrag att förenkla för företagen på länsnivå. Länsstyrelserna ska dessutom säkerställa att de områden som förenklas är de som företagen anser mest angelägna. Exempel på områden som lyfts fram är prövning av miljöfarlig verksamhet och jordbruksstöd.

– Det är viktigt att länsstyrelsernas regeltillämpning och ärendehantering är enhetlig. Länsstyrelserna bör uppfattas som en och samma myndighet, exempelvis genom en gemensam kundtjänst och rapporteringsfunktion. De krav som ställs på företagen utifrån lagstiftningen hos de olika länsstyrelserna bör belysas och göras mer enhetliga, säger Andrea Femrell sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Tillväxtverket får i uppdrag att utbilda kommunerna tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och skapa ett forum för regelförenkling på kommunal nivå där alla regelgivare ingår.

– Det finns en stor förenklingspotential på den kommunala nivån. Kommunerna bör införa servicegarantier för företagen och effektivisera handläggningstiderna. En annan viktig fråga att ta tag i är hur tillsyn bedrivs och vilka avgifter som tas ut så. Såväl handläggningstider som avgifter bör ha en tydligare koppling till kommunernas motprestation gentemot de enskilda företagen, säger Jens Hedström, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs regeringens uppdrag till länsstyrelserna och Tillväxtverket i sin helhet här (PDF):

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå

Dela den här sidan