Pressmeddelande: Fortsatt ökning av regelkostnaderna för Sveriges företag

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 3 JULI 2024
Fortsatt ökning av regelkostnaderna för Sveriges företag
Kostnaderna för företagen att hantera regler fortsätter att öka. Under 2023 uppgick ökningen till knappt 1,4 miljarder kronor. För att vända utvecklingen behöver regeringens utpekade råd, Förenklingsrådet och Implementeringsrådet, snabbt komma igång. Likaså arbetet med att ta fram bättre konsekvensutredningar enligt den nya konsekvensutredningsförordningen.
Tillväxtverket har nyligen presenterat sin rapport om regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft år 2023. Den visar att företagens administrativa kostnader och fullgörandekostnader fortsätter att öka, år 2023 med knappt 1,4 miljarder kr. Med årets ökning skattas nu de totala årliga kostnaderna för företagen att följa regler till hissnande 379 miljarder kr.
– Det är tyvärr inte förvånande att det fortsätter att öka eftersom regeringens systemåtgärder först nu kommit på plats och ännu inte har hunnit verka. Det viktigaste nu är att dessa börjar jobba med de områden och förenklingsförslag som näringslivet så länge lyft fram och att regeringen sedan effektuerar dessa, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd (NNR).
För år 2023 har regelkostnaderna som andel av BNP minskat med 0,4 procentenheter jämfört med år 2022. Anledningen till att regelkostnadernas andel minskat beror på att BNP ökat mer än regelkostnaderna.
– Att regelkostnaderna ska minska i förhållande till BNP kan vara en bra indikator, men den måste alltid ställas i relation till huruvida de faktiska regelkostnaderna ökar eller minskar. Företagens befintliga regelbörda minskar ju inte bara för att BNP ökar. Sannolikt är det så att regelkostnaderna för befintlig lagstiftning på totalen ökar i takt med BNP, eftersom ny eller utökad verksamhet till följd av ökad tillväxt också kommer att omfattas av befintliga regelkrav. Man behöver alltså uppfylla båda måtten (sänkta regelkostnader och en minskning i andel av BNP) för att uppnå resultat, avslutar Andrea Femrell.
Läs Tillväxtverkets rapport här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan