NNR Nyheter 3 2024

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
NYHETSBREV – JUNI 2024
Företagen måste kunna se med tillförsikt på framtiden
Andrea FemrellDet har varit en intensiv vår, också på regelförbättringsområdet. Förenklingsrådet är inrättat och jag har fått förtroendet att ingå som ersättare. Implementeringsrådets kommittédirektiv har beslutats om och vi inväntar nu dess sammansättning. Därtill har ett flertal steg tagits för att förenkla och eller ta bort enskilda regelkrångel, nu senast regeringens utlovade förslag för att öppna upp för gårdsförsäljning. Nästa sommar kanske det är möjligt att köpa med sig en flaska svenskodlat vin direkt från gården på semestern.
Många av strukturerna som NNR länge har efterfrågat är på väg att komma på plats och det är mycket glädjande. Men det innebär också att det är nu det praktiska arbetet börjar, och det brådskar.
NNR har under många år följt upp hur företagen upplever regelbördan, bland annat genom att i en återkommande opinionsundersökning genomförd av SKOP fråga företagen om de upplever att det blivit enklare eller krångligare att följa statliga regler sedan året innan.
I den senaste undersökningen svarar betydligt fler företagare och företagsledare (17 procent) att de upplever att det har blivit krångligare än som anser att det blivit enklare (2 procent) att följa de statliga reglerna jämfört med hur det var för ett år sedan.
Hela tre av fem företagare/företagsledare (60 procent) befarar att regelbördan kommer att öka under de närmaste åren.
Det är bekymrande siffror och visar att regeringens arbete ännu inte får det genomslag som behövs för att underlätta företagens vardag. Det går helt enkelt för långsamt och under tiden fortsätter företagen tyngas under regelbördan. Utvecklingen måste vändas och företagen måste kunna se med tillförsikt på framtiden. Det är avgörande för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft.
Vi på NNR vill med detta nyhetsbrev passa på att önska våra medlemmar och vänner en riktigt glad sommar. Passa på att vila, den som kan – vi har mycket att göra i höst.
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
SVERIGE
[bild]
Tre av fem företagare befarar att regelbördan kommer att öka
Näringslivets Regelnämnd (NNR) har under många år följt upp hur företagen upplever regelbördan, bland annat genom att i en återkommande opinionsundersökning genomförd av SKOP fråga företagen om de upplever att det blivit enklare eller krångligare att följa statliga regler sedan året innan.
I den senaste undersökningen, utförd under februari och mars i år, svarar betydligt fler företagare och företagsledare (17 procent) att de upplever att det har blivit krångligare än som anser att det blivit enklare (2 procent) att följa de statliga reglerna jämfört med hur det var för ett år sedan.
– Regeringen har aviserat och genomfört ett antal satsningar på regelförbättring, men vår undersökning visar att det går för långsamt. Att så många tror att det kommer bli sämre innan det kanske blir bättre är ett underbetyg, och visar att företagen befarar att regeringens aviserade politik kanske inte får genomslag, säger NNRs VD Andrea Femrell.
Läs mer här.
Samtal med energi- och näringsminister Ebba Busch om regelförenkling
Nyligen kom nyheten att regeringen sjösätter en tidigare utlovad reform för att få till mindre långtgående EU-regleringar i Sverige. Rent konkret införs ett råd som ska verka föra att EU-lagstiftning inte ska genomföras över miniminivå i Sverige.
Mot bakgrund av bland annat detta bjöd Näringslivets Regelnämnd (NNR) in medlemmarna till samtal med energi- och näringsminister Ebba Busch om hur regelförbättringsarbetet ser ut framöver och vilka förväntningar näringslivet har på regeringen.
Läs mer här.
NNRs VD tar plats i Förenklingsrådet
Regeringen har utsett ordförande, ledamöter och ersättare i Förenklingsrådet. Ordförande blir Kristina Alsér, företagare och tidigare landshövding samt särskild utredare, bland annat inom regelförenklingsområdet. NNRs VD Andrea Femrell tar plats i rådet som ersättare.
– Det känns bra att Förenklingsrådet nu kan bli operativt och starta upp sitt viktiga arbete. Det är en diger uppgift som väntar och mycket arbete kommer att krävas. NNR som organisation och dess medlemmar är dock förberedda och flera förslag finns som rådet kan börja arbeta med. Jag välkomnar det förtroende jag fått att få ingå i rådet och ser mycket fram emot att få bidra i arbetet, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.
Läs mer här.
NNR initierar myndighetsträffar med myndigheter som fått förenklingsuppdrag
Regeringen gav i december förra året 36 myndigheter ett uppdrag eller återrapporteringskrav gällande regelförenkling för företag. Fokus i uppdragen ligger främst på myndigheternas egna åtgärder och förenklingar, men också på vad som behöver åtgärdas i den lagstiftning som ligger till grund för myndigheternas eget arbete gentemot företag.
NNR har med anledning av uppdragen inlett en serie möten med några av myndigheterna för få veta mer om hur de arbetar med uppdragen och hur näringslivet kan hjälpa till och ge viktiga inspel på förenklingar och effekter. Mötena genomförs tillsammans med några av NNRs medlemmar.
Under våren träffade NNR Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Möten med fler myndigheter fortsätter under augusti och september månad.
– Det är mycket givande att träffa myndigheterna för att utbyta såväl erfarenheter som att ge inspel på förenklingar. Vi ser detta som ett långsiktigt arbete och är måna om att de lyckas med sitt uppdrag med att förenkla för företagen. Vi och våra medlemmar ska göra vad vi kan för att bistå och ge input i den fortsatta processen, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och den som samordnar träffarna och arbetet gentemot myndigheterna.
NNR välkomnar regeringens förslag om gårdsförsäljning
Regeringen har berättat att man nu går nu vidare med att införa gårdsförsäljning av småskaligt och hantverksmässigt producerade alkoholhaltiga drycker i Sverige. En lagrådsremiss planeras bli beslutad i närtid, och är hett efterlängtad.
Tillåtande av gårdsförsäljning är en fråga som Näringslivets Regelnämnd (NNR) och dess medlemmar har arbetat för länge, och är ett av näringslivets 106 förslag till regelförbättringar i Sverige.
Läs mer här.
NNR välkomnar Riksrevisionens granskning av myndigheternas avgifter
Den 19 juni informerade Riksrevisionen om att man just nu genomför en granskning av myndigheternas avgiftsbelagda tjänster till företag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2025.
NNR har under lång tid arbetat för en ökad transparens i myndigheternas avgiftssättning och en effektiv myndighetsutövning. NNR har också tillsammans med medlemmarna Svenskt Näringsliv och Företagarna fört en dialog med Riksrevisionen om behovet av transparens och hur företagen upplever och träffas av olika typer av avgifter.
– Granskningen av Riksrevisionen är mycket välkommen och har potential att kunna leda till ökad transparens hos myndigheterna gällande såväl deras redovisning av avgifter som att den verksamhet som finansieras av avgifter blir mer kostnadseffektiv, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och som för NNRs räkning granskar olika myndigheters avgifter.
Läs mer om Riksrevisionens granskning här.
Intressanta slutsatser i produktivitetskommissionens delbetänkande
I maj lämnade produktivitetskommissionens sitt första delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson. I delbetänkandet föreslås bland annat åtgärder inom regelförenkling och tillståndsprocesser – områden som särskilt berör Näringslivets Regelnämnd (NNR) och dess medlemmar.
– Det är glädjande att kommissionen så tydligt ser sambandet mellan ineffektiva regler, långsamma tillståndsprocesser och ökad svensk produktivitet. Som det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor vet vi att många företag skulle kunna öka sin produktivitet, omsätta mer och anställa fler med effektivare och enklare regelverk som inte tar tid och energi från kärnverksamheten, säger NNRs VD Andrea Femrell.
Läs mer här.
Samtal med Produktivitetskomissionens huvudsekreterare Kristian Seth: Hur bidrar regelförenkling till ökad produktivitet?
År 2023 tillsatte regeringen en kommission med uppdrag att analysera faktorer som påverkar produktivitetstillväxten och lämna förslag för att höja produktiviteten i näringslivet och i den offentliga sektorn. Nyligen lämnade kommissionen sitt första delbetänkande med flera skarpa förslag som bland annat omfattar regelförenkling.
Regelpodden tittar närmare på dessa förslag i samtal med kommissionens huvudsekreterare Kristian Seth.
Lyssna på podden här.
NNR i media
Mattias Svensson skriver i en ledare i Svenska Dagbladet om NNRs Skopundersökning under rubriken ”En byråkratisk mardröm
Tidningen Näringslivet skriver en längre text om energi- och näringsminister Ebba Busch besök hos NNR och det kommande implementeringsrådet.
Även Fastighetstidningen skriver om besöket.
Tidningen Näringslivet skriver också om NNRs SKOP-undersökning och hur företagen upplever regelbördan.
Karin Källström skriver om NNRs SKOP-undersökning och regelbördan för småföretagen i en ledare i bland annat Hallands Nyheter.
Malin Lernfelt skriver om regelkrångel och NNRs SKOP-undersökning i en ledare i Gefle Dagblad.
[bild]
Du följer väl NNR i sociala medier?
Vi finns på Facebook, Linked In och på Instagram. Lyssna också gärna på vår podcast Regelpodden och läs om konkreta exempel på företagens regelbörda på Regelbloggen.
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80.
Ansvarig utgivare: Andrea Femrell, VD
E-post: info@nnr.se, Hemsida: www.nnr.se
Redaktör: Susanne Ydstedt, Scantech Strategy Advisors
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Vill du avanmäla dig från detta nyhetsbrev? Klicka här.
Dela den här sidan