Samtal med energi- och näringsminister Ebba Busch om regelförenkling

Under veckan kom nyheten att regeringen sjösätter en tidigare utlovad reform för att få till mindre långtgående EU-regleringar i Sverige. Rent konkret införs ett råd som ska verka föra att EU-lagstiftning inte ska genomföras över miniminivå i Sverige.

Mot bakgrund av bl a detta bjöd Näringslivets Regelnämnd (NNR) in medlemmarna till samtal med energi- och näringsminister Ebba Busch om hur regelförbättringsarbetet ser ut framöver och vilka förväntningar näringslivet har på regeringen.

Ministern betonade i sitt inledande anförande att Sverige ofta överimplementerar i dagsläget, vilket vi måste sluta med. Det är dåligt för företagen och det skadar landets konkurrenskraft.

NNRs VD Andrea Femrell likande situationen med de olika råden som regeringen tillsatt, vilka har olika uppdrag inom regelförbättringsrådet, vid en familj där Regelrådet var den bråkiga storebrodern och förenklingsrådet och implementeringsrådet dess syskon. Hur ska dessa tas omhand och hur kommer regeringen som ”förälder” att följa upp och återkoppla kring de reformförslag och förenklingar som kommer in från näringslivet den vägen?

Ebba Busch tyckte det var en spännande ingång med familjeliknelsen och betonade att dialog och samråd måste leda någonstans.

– Jag ser råden som en tydlig sidekick som ligger på i olika frågor. Regeringen måste sedan redovisa när man inte går vidare med rekommendationer som kommer ifrån till exempel implementeringsrådet och inte tvärtom. Det blir liksom omvänd bevisbörda. Vi ska hålla högt tempo och blir svaret skyldiga om vi inte följer rådens förslag.

Kanske kan även en webbplats skapas där det redovisas vilka inspel som regeringen får, kommer att följa respektive avstå så man kan följa arbetet, föreslog Andrea Femrell. Han följde sedan upp med frågan om hur regeringen tänker när det gäller att stärka och förbättra arbetet med nationella konsekvensutredningar under EU-processen och inför ett svenskt genomförande?

Ebba Busch betonade även här implementeringsrådets betydelse, men menade att mer måste göras därutöver.

– Implementeringsrådet kommer att spela en viktig roll även här. Men det krävs också mer direkt kommunikation med näringslivet. Regeringen kommer behöva ta hjälp av näringslivet med direkt dialog även under skarpa förhandlingar, ett arbete som inletts på statsrådsberedningen. Så kan vi identifiera nyckelfrågor som måste lösas och då finns det också möjlighet att samarbeta med andra länder i liknande situationer. På så sätt kan vi också skapa press så att verklig förändring kommer till.

Andrea Femrell lämnade också över Näringslivets prioriterade förbättringsförslag och NNRs agenda för EUs regelförbättringsarbete 2024-2029 till ministern.

Flera andra frågor lyftes under träffen, där ett 50-tal personer närvarade. Ebba Busch sade bland annat att uppdrag om regelförenklingar som givits till svenska myndigheter även innefattar förenklingsarbetet på EU-nivå. Ministern lovade dessutom att Sverige ska spela en aktiv roll i ministerrådet i regelförenklingsarbetet på olika områden.

 

Läs även artiklarna i Fastighetstidningen och Tidningen Näringslivet.

Dela den här sidan