Pressmeddelande: Kommunal regeltillämpning – slutrapport. Hur minskar vi skillnaderna?

Många av de regler som berör företagare tillämpas av kommunerna, och det är kommunerna som också tolkar regelverken. Därför kan en och samma regel tillämpas helt olika på olika platser i landet, något som gör att både förutsättningarna och förutsägbarheten för företagen skiljer sig åt beroende på var de finns. Osäkerheten blir stor om det inte går att lita på att ett nationellt regelverk, som till exempel alkohollagen eller livsmedelslagen, tillämpas på samma sätt överallt. 

– Det borde inte spela någon roll var i landet man driver företag. Snabb och effektiv handläggning, avgifter som motsvarar kommunens insats för tillstånd och tillsyn samt en positiv inställning är grundläggande för ett gott näringslivsklimat. Något som borde vara prioriterat i samtliga kommuner, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

I NNRs stora granskning av kommunernas regeltillämpning har sex områden undersökts närmare: företagslots, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. Nu presenterar NNR en slutrapport med de slutsatser som kunnat dras av granskningen, samt en sammanfattning av resultaten. Delrapporterna och nedbruten data på kommunnivå finns på kommungranskning.se.

– Vi har under lång tid fått signaler från företagen om att den godtycklighet de upplever finns i olika kommuner, när de tolkar regelverken. Likaså poängterar de att det finns mycket stora skillnader i exempelvis handläggningstider för olika tillstånd och bland avgifterna. Därför fann vi det viktigt att granska den kommunala regeltillämpningen, vilket vi under 2016 gjorde för tredje gången. Slutrapporten ger en god sammanfattning till 2016 års granskning och vi hoppas att den kan inspirera till ett ökat intresse om dessa för företagen så viktiga frågor, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och projektledare för kommungranskningsprojekten.

Rapporten finns att ladda hem här. Mer om projektet finns på kommungranskning.se.

För mer information, kontakta

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR, 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se
August Liljeqvist, Sakkunnig och rapportförfattare, NNR, 072-717 70 92 eller august.liljeqvist@nnr.se

Dela den här sidan