Pressmeddelande: Mediokert resultat för Sverige i OECD:s nya regelförbättringsundersökning

OECD presenterar idag, den 19 januari 2016, rapporten Regulatory Policy Outlook 2015 vid ett seminarium i Stockholm anordnat av Näringslivets Regelnämnd, NNR, och Tillväxtverket. Rapporten är den första i sitt slag och jämför arbetet med regelförbättring i samtliga 34 OECD-länder och EU. Undersökningen visar att Sverige, som tidigare legat i framkant i arbetet med regelförbättring, nu endast tillhör OECD-genomsnittet.

Vid seminariet diskuteras undersökningens resultat med särskilt fokus på Sverige och företag. Representanter för OECD, regeringen, myndigheter, näringslivet och forskningen ger sin syn på resultatet och hur regelgivningsprocessen kan förbättras i Sverige.

– Ska Sverige bli bättre genomsnittet för OECDs medlemsländer så krävs det att i synnerhet utvärdering av regler i efterhand och kvaliteten på konsekvensutredningar förbättras. Dessutom behöver de viktiga regelfrågorna prioriteras både av regering och riksdag, menade Christiane Arndt, som är programchef på OECD.

Andrea Femrell, VD på Näringslivets Regelnämnd, NNR, höll med och ville understryka vikten av ett starkt politiskt ledarskap.

– Sverige behöver ta ett krafttag och använda de verktyg vi har för att få ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler och regelverk på plats, men också utveckla nya verktyg. Vi har en stor förbättringspotential och det viktigaste just nu är att vi får en tydlig politisk prioritering och styrning för att arbetet ska ta fart och bli effektivt, sade Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

OECD:s rapport bygger på frågor som ställts till medlemsstaternas regeringar och myndigheter om vilka krav som finns och hur de används beträffande konsekvensutredningar, utvärdering av regler och samråd med företag och intressenter. Den visar bl a att de flesta länder, inklusive Sverige, måste bli bättre på att utvärdera i efterhand i vilken omfattning regelverken uppnått sitt syfte och vilka effekter de fått.

– NNR delar OECD:s syn på vikten av utvärdering i efterhand. I Sverige saknas systematiskt arbete med utvärdering av lagstiftning och regler för företag. Det är också viktigt att komma ihåg att resultaten i rapporten återspeglar regeringarnas syn på vilka krav som finns och hur de effektueras. I Sverige finns t ex krav på att konsekvensutredningar ska genomföras och att ett Regelråd ska granska deras kvalitet. Trots det visar Regelrådets statistik att kvaliteten på konsekvensutredningarna är låg, fortsatte Andrea Femrell.

OECD:s rapport utgör ett viktigt underlag för regeringen i Sverige och andra länder för att förbättra regelförbättringsarbetet. Till rapporten kommer att knytas en databas med goda exempel gällande samråd med företag och intressenter. Rapporten och undersökningen som den bygger på kommer att följas upp med jämna mellanrum.

– Det är värdefullt att vi på NNR och regeringens myndighet Tillväxtverket med ansvar för regelförbättringsfrågor idag gemensamt lyft denna fråga tillsammans med OECD. Nu är det upp till regeringen att ta detta arbete vidare så att Sveriges konkurrenskraft kan stärkas och tillväxten öka, avslutade Andrea Femrell.

För mer information kontakta
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
Telefon: 08-762 70 97
Mobil: 073-020 56 80
E-post: andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan