Pressmeddelande: NNR presenterar: Ett regelförbättringsförslag om dagen fram till valet

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 20 APRIL 2022
NNR presenterar: Ett regelförbättringsförslag om dagen fram till valet
Näringslivets Regelnämnd NNR och dess medlemmar presenterar minst ett regelförbättringsförslag varje vardag ända fram till valet den 11 september. Förslagen skulle, om de genomförs, bidra mycket positivt till företagens – och därmed landets – tillväxt och konkurrenskraft.
Tydliga, välfungerade och kostnadseffektiva regelverk för företagande är viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigt och därmed skapa tillväxt för samhället. Regelverken får därför inte bidra till en obalans som blir en nackdel för svenska företag i relation till omvärlden. Frågan om företagens regelbörda är tveklöst viktig för samhället.
Vilka regelverk behöver enligt svenska företag förändras, förenklas och förbättras? Som svar på denna fråga har NNR tillsammans med sina medlemmar tagit fram ett antal regelförbättringsförslag inom olika områden som nu kommer att presenteras varje vardag fram till valet.
Förslagen kommer presenteras på Näringslivets Regelnämnd NNRs Instagram @naringslivetsregelnamndnnr och på hemsidan nnr.se.
– Skulle förslagen genomföras skulle det innebära tidsbesparing, kostnadssänkning, ökad investeringsbenägenhet och/eller minskad osäkerhet för företagen – vilket i sin tur kan bidra till att fler företag kan växa och blomstra. Detta dagliga bidrag kan med andra ord bli en alldeles utmärkt att göra-lista för regeringen när det gäller att förenkla och förbättra de befintliga regelverken, säger August Liljeqvist, sakkunnig på NNR, som arbetat fram och sammanställt förslagen tillsammans med NNRs medlemmar.
Regelbördan har över tid blivit allt tyngre för svenska företag. I NNRs årliga SKOP-undersökningar har det sedan år 2009, med ett undantag, varje år varit fler företag som upplevt ökat krångel än som sett förenklingar.
– Tillväxtverkets mätningar visar på en kraftig ökning av företagens administrativa kostnader till följd av nya eller förändrade regler sedan år 2013, en ökning med fyra miljarder kr på årsbasis. Vidare har de årliga produktions- och investeringskostnaderna ökat med strax över åtta miljarder kr mellan åren 2016-2020. Det finns därför ingen tvekan om att åtgärder inom detta område är ytterst behövliga, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
August Liljeqvist, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 072-717 70 92
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan