Pressmeddelande: Regelrådets makt måste stärkas så företagens konkurrenskraft inte försämras

Den 19 januari överlämnade Regelrådet sin slutrapport för åren 2009-2014 till Näringsministern. Trots betydelsefulla insatser under ett antal år är kvaliteten på konsekvensutredningarna fortfarande låg. Regelrådet, som i samband med årsskiftet uppgick i Tillväxtverket, framhåller i sin rapport att det över tid inte sett förbättringar av konsekvensutredningarnas kvalitet på det generella planet. Dessutom har det noterat ett minskat intresse för dessa viktiga frågor under senare år.

– Vi står inför ett vägskäl huruvida konsekvensutredningarnas betydelse- och i förlängningen företagens konkurrenskraft – ska tas på allvar eller om det arbete som gjorts inom området ska gå förlorat. Rapporten visar att risken är uppenbar att det bristande beslutsunderlag som finns inom statsförvaltningen kan resultera i felaktigt fattade beslut. Detta påverkar företag och samhälle negativt i form av onödigt stora kostnader till följd av att väsentliga aspekter inte belysts i många ärenden, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Idag finns inget krav för regelgivaren att förbättra konsekvensutredningarnas kvalitet, trots uppenbara brister eller påpekande från Regelrådet. Av rapporten framgår att enbart cirka hälften av konsekvensutredningarna som fått anmärkning av Regelrådet kompletterats i efterhand.

– För att kvaliteten på konsekvensutredningarna och därmed beslutsunderlagen väsentligt ska förbättras krävs en form av stoppmekanism. Denna ska hindra regelförslaget från att gå vidare till dess att Regelrådet konstaterat att konsekvensutredningen uppfyller kraven. Regelrådet måste också få ett stort oberoende och egna resurser inom Tillväxtverket för att kunna utveckla och kvalitetssäkra sin granskningsfunktion, säger Andrea Femrell.

Statsförvaltningen måste se arbetet med konsekvensutredningar som ett viktigt och prioriterat verktyg för att skapa kostnadseffektiva och ändamålsenliga regler.

– Konsekvensutredningsarbetet måste syfta till att det alternativ som har lägst kostnader för berörda företag och samtidigt uppfyller syftet med regleringen tas fram. Detta kräver att arbetet fokuseras på de för samhället viktigaste ärendena, men också resurser och metodstöd för att bygga upp och stärka kompetensen inom statsförvaltningen. Ett antal länder har metoder och arbetssätt för detta idag så det finns erfarenhet att bygga på, säger Tomas Lööv, sakkunnig på NNR.

För mer information, kontakta:
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Tomas Lööv, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 070-238 79 98 eller tomas.loov@nnr.se

Läs Regelrådets rapport här.

Dela den här sidan