NNR Nyheter 6 2014

Upp till bevis!

Tidigt i vår blir det som bekant extraval och vi är förstås nyfikna på vilken roll regelförbättringsfrågan får i valrörelsen och i den kommande regeringsförklaringen. De flesta partier är ense om att det är viktigt att minska företagens regelbörda för att underlätta för företagen att växa, bli framgångsrika och därmed få möjligheter att skapa fler jobb och ökad tillväxt.  Detta är förstås bra. Samtidigt visar all erfarenhet att om regelförbättringsarbetet ska få ett verkligt genomslag måste det utgå från de områden som företagen efterfrågar, att valda åtgärder görs i syfte att minska företagens totala kostnader (inte endast de administrativa) samt att välja de regleringsalternativ som medför lägst kostnader för berörda företag och samtidigt uppfyller syftet med regleringen.

Vi från näringslivet har försett beslutsfattarna med många olika förslag på åtgärder som vi tycker borde prioriteras och vi har också flertalet systemverktyg för hur regelgivningen och regelförbättringsarbetet kan bli så effektiva som möjligt. Det vore med andra ord ganska enkelt för regering och riksdag att snabbt komma igång med att underlätta för företagandet genom förbättrade regelverk. Nu är det upp till bevis för partierna att bekänna färg i kommande valrörelse.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNR

 


Vad händer på regelförbättringsområdet?

Detta var rubriken på det medlemsseminarium som NNR arrangerade i Stockholm den 3 december. Medverkade gjorde Joakim Bourelius, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, som berättade om vad regeringen vill på regelförbättringsområdet och Andrea Femrell, VD för NNR, som redogjorde för näringslivets prioriteringar och önskemål. 

Den nuvarande regeringens mål är ambitiösa: Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. För det krävs investeringar, i infrastruktur, forskning, utbildning och bostäder. Dessutom krävs det fler växande företag. Bourelius menar att det krävs regelförenklingar för att företagen ska bli fler och för att företagen ska växa.  Därför är regelförenkling prioriterat för regeringen och den avser tillämpa ett brett angreppssätt.

– Vilken regering som än sitter vid makten nästa år måste fortsätta arbetet med regelförbättring. För att lyckas måste det finnas en vilja att förenkla och förbättra för näringslivet, att lyssna på företagen- och det gäller samtliga departement, konstaterade Andrea Femrell.  

Läs mer om seminariet här.

 


Riksdagsseminarium i januari: Hur får vi effektivare och mindre kostsamma företagsregler?

Den 28 januari bjuder NNR in riksdagsledamöter och politiska tjänstemän för att diskutera kring de viktiga regelförbättringsfrågorna. Förutom NNRs Andrea Femrell kommer Peter Jeppsson, VD TransportGruppen, Helena Jonsson, ordförande LRF och Karin Johansson, VD Svensk Handel att resonera kring hur företagen upplever regelbördan och vad de skulle vilja se för förändringar.
 

NNR ger feedback till Eurostat

Den 20-24 oktober 2014 genomförde en grupp revisorer utsedda av EU:s statistikkontor Eurostat en ”peer review” vid Statistiska Centralbyrån (SCB).

Målet var att undersöka hur väl riktlinjerna för den europeiska statistiken efterlevs. Vid granskningen fördes diskussioner med representanter för SCB, andra statistikansvariga myndigheter, användarna av statistik och uppgiftslämnarna. Granskningen kommer att sammanfattas i en rapport som även kommer att innehålla olika förslag till förbättringar. NNR representerade tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgiftslämnarna. Viktiga frågor för NNR är att uppgiftslämnandet sker på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt för företagen.

 


EU-kommissionen svarar på NNRs rapport

I maj publicerade NNR rapporten Effektivare regelverk inom EU, vilken bl a innehöll 14 prioriterade förslag från NNRs medlemmar och ytterligare 12 förslag som tagits fram via BusinessEurope. Rapporten och förslagen översattes till engelska och skickades till Kommissionens Generalsekretariat och ”Regelförbättringskommissionären” Timmermans.

NNR har nu fått svar från Kommissionen, som är mycket positiv till initiativet och berömmer rapporten och förslagen som välorganiserade, tydliga och bra input till den vidare processen. Kommissionen kommer att överväga förslagen inom ramen för REFIT-programmets nästa översyn. Samtidigt kommenteras också vart och ett av förslagen utifrån hur Kommissionens ståndpunkt varit hittills.

Kommissionens kommentarer på förslagen finns här.

NNRs rapport finns tillgänglig här.

 


Stoiber-gruppens slutrapport

Den så kallade High Level Group on Administrative Burdens, ledd av Dr Edmund Stoiber, har sedan 2007 fungerat som rådgivare till EU-kommissionen i frågor som rör hur den administrative bördan för företag till följd av lagstiftning kan minskas. Vid konferensen ”Smart Regulation in the EU” i Bryssel 14 oktober överlämnade gruppen sin slutrapport till EU-kommissionens dåvarande ordförande José Manuel Barroso. Rapporten innehåller tolv rekommendationer för hur det europeiska regelförbättringsarbetet bör bedrivas för att ge konkreta resultat. Rekommendationerna är riktade till EU-kommissionen och de andra EU-institutionerna samt till medlemsstaternas regeringar. Budskapen överensstämmer i stort med vad NNR också förespråkar, bland annat bättre samråd med intressenter, utvärdering av faktiska resultat av förenklingsåtgärder, obunden granskning av konsekvensutredningar samt mer transparens vad gäller genomförande av EU-lagstiftning och gold-plating på nationell nivå.

Läs mer om konferensen här.

Rapporten finns här.

Snart är det jul och vi vill tacka för ett givande år.
Det är spännande tider – dessutom ett extra val i vår.
Det återstår att se hur regelförbättringsarbetet fortgår,
men vi hoppas att frågorna prioriteras när partierna köpslår
och inte hamnar i den stora massan av åtgärder som återstår.

Sedan 2006 administrationskostnaderna minskat har med sju procent
Vi hade önskat ett bättre resultat nu till årets advent.
Dock kommer NNR fortsatt att ständigt och frekvent
ta fram fakta, rapporter och kloka argument
till varför regelförbättringstakten måste öka och ske stringent.

Vi vill se mer regelreformer både här hemma och i Europa
ty det finns massor av gamla regler som går att slopa.
Bäst vore en genomgång av hela regelverket – ja alltihopa
och se vilka regler som bör vara kvar eller undan sopa.
Sker detta har vi en framgång att faktiskt utropa.

Nu är så dags att vinterns högtider fira med nära och kära
och passa på att njuta av mat och lugn och sånt som är jordnära.
Efter nyår är det åter dags att det yviga regelbuskaget beskära,
för oss på NNR är ju detta, som ni vet, alltid det primära
och att kämpa för ett bättre regelverk för företag – det är oss en ära!

En riktigt god jul och ett krångelfritt nytt år från oss på NNR!

 

Dela den här sidan