Pressmeddelande: Svenska företagare: Tempot i regelförenklingsarbetet måste öka!

För första gången är gruppen företagare som upplever att det statliga regelverket blivit enklare att följa större än den som anser att det blivit krångligare jämfört med för ett år sedan. Det är dock fortfarande 71 procent som inte märker någon förändring alls. Slutsatsen är att regeringen måste öka takten i regelförenklingsarbetet.

En färsk SKOP-undersökning, genomförd under november 2011, visar att 94 procent av företagarna anser att det är mycket eller ganska viktigt att regeringen förenklar reglerna som företagen måste följa. Idag kostar det företagen mycket tid och pengar att hantera regelverken. 21 procent av företagen har märkt en förbättring, men 9 procent tycker däremot att regelverken har blivit mer betungande. En klar majoritet av företagarna, 63 procent, anser att skatte- och momsreglerna utgör det största hindret för tillväxt. Därefter följer arbetsmiljöregler, arbetsrättsliga regler samt miljö- och branschregler, vilka upplevs som de mest hämmande reglerna när företagen ska investera och växa.

– Flera steg i rätt riktning har tagits, men de viktigaste stegen återstår för regeringen. I tider av ekonomisk oro blir det dessutom tydligare att regelbördan är ett tillväxthinder, något som företagen också påpekar. 55 procent anger i SKOP-undersökningen att en sänkning av regelkostnaderna har stor betydelse för att det ska gå bra för företaget i framtiden. Detta är signaler som regeringen måste ta på allvar, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

I Näringslivets Regelnämnds, NNRs, nya Regelbarometer presenteras företagens inställning till regeringens regelförenklingsarbete. Regelbarometern bygger delvis på ovan nämnda SKOP-undersökning, och i denna finns också en uppföljning av de förslag till åtgärder som NNR tidigare presenterat.

Regelbarometern 2011 och SKOP-undersökningen finns att läsa här:
Regelbarometern 2011
SKOP – Rapport till NNR om regelförenklingar 2011

För mer information, kontakta Jens Hedström,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNR på 08-762 70 93.

Dela den här sidan