Regelförbättring för tillväxt: Välvilja, ambitioner och samarbete

God vilja och höga ambitioner. Ett litet trendbrott. När får företagen märkbara förbättringar? Når regeringen sitt mål? Vad vill företagarna ska prioriteras?

Allt ovan fanns med i diskussionen på seminariet Regelförbättring för tillväxt, som Jessica Polfjärd, riksdagsledamot (M) arrangerade den 30 november. Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, modererade seminariet och inledde:

– Trots idogt arbete från regeringen så är det mycket kvar att göra. Företagen har inte upplevt någon större skillnad – förrän nu!

Så, märker företagen av några förbättringar och lättnader av regelbördan?

Oscar Fredriksson, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterade den nya Regelbarometern 2011som visade på ett litet trendbrott. För första gången är nämligen gruppen företagare som upplever att det statliga regelverket blivit enklare (21 procent) att följa större än den som anser att det blivit krångligare (9 procent) jämfört med för ett år sedan. Det är dock fortfarande 71 procent som inte märker någon förändring alls.

Regeringens representant kommenterade resultaten:

– Jag vill påstå att vi nu ser ett trendbrott. Vi är inte nöjda och vi ska fortsätta vårt arbete, men den stora skutan har vänt och vi går mot rätt håll, sade Marita Ljung, som är ny statssekreterare med ansvar för regelförenklingsfrågorna på Näringsdepartementet.

Regeringens arbete fram till 2014 ska ta ett ännu större avstamp i företagens vardag, för att det ska bli märkbara förändringar. De ska, enligt Marita Ljung, dessutom följa upp näringslivets förslag, av vilka de genomfört några men avser att analysera ännu fler. Detta skall ske via en kommitté som det snart ska utarbetas direktiv till. Även reglerna som rör från EU ska få mer uppmärksamhet framöver.

– Minskade regelkostnader, både direkta och indirekta, ger högre produktivitet och tillväxt. Därför vill jag att vi fortsätter att arbeta tillsammans med näringslivet i dessa frågor, sade Marita Ljung

Per Bolund, riksdagsledamot (MP) och partiets finanspolitiske talesperson, hade en del att säga om regelförenklingsarbetet.

– Vi i miljöpartiet har varit med från start i regelförenklingsarbetet och kommer att fortsätta att driva så länge det behövs. Därför var vi besvikna över att målet inte nåddes och vi är fortfarande ledsna över att arbetet går så långsamt, sade Per Bolund.

Miljöpartiet har föreslagit egna åtgärder, såsom en permanentning av Regelrådet, ett regelkravsregister och de vill dessutom gärna att de departement som inte lyckats leverera för resursförstärkningar så att de klarar av att göra det de är ålagda.

– Jag önskar att finansminister Anders Borg gjorde ett uttalande om att regelförenklingsfrågorna är prioriterade. Det hade varit en mycket viktig signal. Däremot, om regeringen vill samarbeta kring en översyn av skattesystemet så att det blir enklare och mer överskådligt är vi helt klart med. Samma sak gällande miljöbalken, som i sin nuvarande form har vissa regelinslag som hindrar investeringar. Det samarbetar vi i Miljöpartiet gärna kring att förbättra. Arbetet bör vara blocköverskridande och hållbart över mandatperioderna och majoriteterna, sade Per Bolund.

De som verkligen vet hur hårt regelbördan kan slå är förstås företagarna själva och i panelen fanns tre stycken; Magnus Larsson, Expander Wireless AB, vice ordförande i Svenskt Näringsliv och Anniqa Edström Nygård, Edgården AB, vice ordförande i LRF, Monica Lindstedt, Styrelseordförande, Hemfrid AB & vice ordförande för Företagarna.

– Vi går mot ett samhälle som styrs av rädsla. Vi företagare är rädda för att göra fel och vi är rädda att kontrollanterna gör fel, vilket drabbar oss i slutändan. 60 procent av lantbrukarna tycker att det är krångligt med regler och 40 procent är rädda att göra fel. Detta måste man också tänka på i regelarbetet med både de svenska reglerna och de som härrör från EU, sade Anniqa Edström Nygård, som driver ett lantbruk i Västerbotten.

Monica Lindstedt, som bland annat grundat Hemfrid AB och tidningen Metro, tycker att regelverket inte har anpassat sig till de nya branscherna, som exempelvis tjänstesektorn.

– Jag upplever att reglerna är på något sätt skapade för att hindra en skatteplanerande tandläkare att tjäna lite extra vid sidan av. Reglerna är kontraproduktiva och gammaldags i många fall. Därför borde vi företagare bli lite mer lyssnade på än vad vi blir idag. Vi har förenklingsförslag.

Från en IT-företagares horisont finns regelproblemen mycket kring rekrytering och kapital.

– LAS (lagen om anställningsskydd) är definitivt en regel som hindrar tillväxt, liksom expertskatten. Dessutom behöv er vi bättre regler kring exempelvis vinstandelslån, optionsregler, riskkapitalavdrag och direktavskrivningar. Regelkostnaderna gör att vi har svårt att stå oss i en global konkurrens, speciellt då cirka 80 procent av våra kostnader är rena lönekostnader, Magnus Larsson, som driver IT- och managementkonsultföretag.

Förhoppningarna om att regeringen ska nå sitt mål om att sänka regelkostnaderna var ganska höga, men det fanns en viss skepsis i om de skulle hinna det till utsatt tid.

Jessica Polfjärd, som är gruppledare för moderaterna i Näringsutskottet, menade att det finns mycket som är bra som är på gång.

– Självklart tror jag att regeringen kommer att nå målet, men det är inte alltid som förändringen går i den takt man önskar. Som sagt, det pågår mycket bra arbete och man ska inte sänka kravet, men man måste hinna kvalitetssäkra.

Marita Ljung från Näringsdepartement höll i viss mån med:

– Det finns nu en medvetenhet hos regelgivarna och vi får goda signaler från företagen om att vi äntligen är på rätt håll. Vi måste vara gatekeepers i regeringen så att alla hjälps åt att gå i rätt riktning. Det känns som om vi kan lyckas den här gången.

Det välbesökta seminariet avslutades med att NNRs ordförande sade några ord om vikten av ett bra och enkelt regelverk samt läste sin traditionella nyrimmade juldikt om enklare regler.

Dela den här sidan