Pressmeddelande: Undermålig konsekvensutredning från Arbetsmiljöverket hotar företagen

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
PRESSMEDDELANDE 12 OKTOBER 2022
Undermålig konsekvensutredning från Arbetsmiljöverket hotar företagen
Kostnaden för certifiering av pannoperatörer kommer att bli fyra gånger så stor som de beräkningar Arbetsmiljöverket (AMV) gjort. Det visar en konsekvensutredning framtagen av Näringslivets Regelnämnd NNR, LRF och TMF efter protester från företagen.
Det finns minst 14 500 besiktningspliktiga pannor i drift i Sverige idag och AMVs krav på certifiering av pannoperatörer berör till stor del företag inom småskalig industri, till exempel träindustri och tvätteriindustri men även skolor, restaurangkök, växthusföretag och lantbruksföretag. Inför reglernas införande gjordes en konsekvensutredning av AMV, men berörda företag och operatörer upplever reglerna som mycket kostsamma och komplicerade, utan att de höjer säkerheten.
NNR har tillsammans med de berörda branschorganisationerna Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Trä- och Möbelföretagen (TMF) därför låtit Trinovo Consulting ta fram en egen konsekvensutredning som beskriver effekterna av regelverket.
– Syftet med detta är att tydligt visa på faktiska effekter och kostnader till följd av regelverket. Vår analys visar att ett avvecklande av regelverket är möjligt och sätter ljuset på behovet av att man tar fram bra konsekvensutredningar i samråd med de företag som omfattas. Här behöver regelgivarna förbättra rutinerna och både tidigare och oftare väva in de som berörs i processen, säger David Johnsson, VD TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Konsekvensutredningen visar framför allt att berörda företag träffas av flera moment och kostnader som varken behandlats eller tagits med i AMVs initiala konsekvensutredning. Över en femårsperiod beräknade AMV att kostnaden per värmepanna skulle bli 34 263 kr, men denna utredning visar att kostnaden per värmepanna kommer att bli 138 091 kr över en femårsperiod – alltså fyra gånger så mycket som AMV beräknat.
– Det är uppenbart att AMVs konsekvensutredning har en del att önska. Vi anser vidare att ett fullgott alternativ till att justera befintligt regelverk vore att helt enkelt inte införa någon speciell personcertifiering. Ofta blir regelverk bättre genom att reduceras istället för motsatsen och certifiering av pannoperatörer är ett utmärkt exempel på detta, säger Marcus Söderlind, ledamot i LRF:s styrelse, Lantbrukarnas riksförbund.
Till exempel har AMV låtit bli att väga in kostnader för personal som är föräldraledig eller har semester, samt för ökade utbildningskostnader. Inte heller har de tagit med kostnaderna för den årliga rapportering som ska göras. AMVs krav på certifiering har enligt den nya utredningen en uppskattad total kostnad för företagen på ca 2,37 miljarder kr över en femårsperiod.
– Det man inte mäter kan man inte kontrollera. Det är alltid viktigt att myndigheter och andra regelgivare tillför resurser för att beräkna effekterna av sina regleringar, annars blir det dyrt för företagen. I förlängningen blir det också en fråga om företagens respekt för reglernas intentioner, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.
Läs Trinovos rapport här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 073-020 56 80
August Liljeqvist, Sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd NNR
Mobil: 072-717 70 92
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND NNR
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 26 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan