Referat från seminariet Regelförbättring för tillväxt, tillväxtföretagande och tillväxthinder i Sverige år 2011

– Vill vi ha en ökad tillväxt i Sverige är det dags att börja prioritera arbetet med regelförbättring. Det behövs ett bredare perspektiv så att arbetet även omfattar företagens totala regelkostnader. Vi vet att statsminister Fredrik Reinfeldt och åtta ytterligare europeiska regeringschefer tagit initiativ till att detta skyndsamt ska ske inom EU. Men vi vill även se samma handlingskraft i Sverige. Detta gäller inte bara Reinfeldt och hans regering, utan även hela myndighetssverige.

Med dessa ord inledde Jens Hedström, VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR, seminariet ”regelförbättring för tillväxt, tillväxtföretagande och tillväxthinder i Sverige år 2011”, som ägde rum på Moderna Museet i Stockholm den 20 maj.

Även ny svensk forskning visar att låg regelbörda hos företagen ger ökad ekonomisk tillväxt. Tidigare var reglers effekter på företag ett ganska outforskat område, men på senare år har fler intresserat sig för ämnet som förstås länge engagerat företagarna själva.

– Vissa typer av regler är dock nödvändiga. Marknadsekonomin är beroende av effektiva och tydliga spelregler. Men det ska vara så enkla och få regler som möjligt, menade Dan Hjalmarsson, GD Tillväxtanalys.

Studier visar att om regelbördan är hög så blir avkastningskraven högre, vilket leder till mindre investeringar och därmed minskad tillväxt. Likaså, om reglerna är trassliga och ter sig likt tjockolja, så blir konkurrenstrycket mindre, vilket i sin tur ger fler monopol och en negativ utveckling. Mycket regler gör också det svårare att ställa om produktionen och då får vi totalt sett en sämre konkurrenskraft. Regelbördan ger även negativa effekter på entreprenörskapet. Sammantaget – länder med hög regelbörda för företag har uppvisat långsammare ekonomisk tillväxt. .

Henrik von Sydow är moderat riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet. Han menar att det har hänt en hel del positivt på området för skatteregler som gynnar företagen, exempelvis att förmögenhetsskatten är avskaffad, liksom arvs- och gåvoskatten, samt att bolagsskatten och fåmansbolagsskatten har sänkts.

– Vi vill få till ett skattesystem som blir en drivkraft för företagande och som premierar eget ägande och eget kapital. Jag skulle vilja att förändringarna vi gör ger mersmak för att vi ska vilja ha mer av detta i Sverige. Det måste finnas en god ordning för reformer som är väl utredda och väl förankrade. Ägarklimatet har blivit bättre, men ska förbättras ännu mer. Vi i både riksdag och regering arbetar för färre och bättre regler, sade Henrik von Sydow.

Näringsdepartementets representant på seminariet var departementsrådet Inga Thoresson-Hallgren och hon berättade om regelförbättringsarbetets inriktning under mandatperioden.

– Det har varit ett oerhört ambitiöst arbete med frågorna så här långt, men framöver tror vi att det handlar om att arbetet fokusera tydligare och på lite färre områden. Framförallt vill vi arbeta med de områden där företagen kan märka stor skillnad.

Bland fokusområdena för mandatperioden ingår att uppnå 25 procent minskade administrativa kostnader för företagen netto till år 2012. Därutöver vill regeringen tillsätta en förenklingskommitté som ska gå igenom de konkreta förenklingsförslag från näringslivet och genomföra det som går, att starta ett projekt i form av en operativ kommitté tillsammans med Tillväxtverket för att minska företagens irritationsbörda, att ge uppdrag på kommunal och regional nivå för att företagen ska märka skillnad, att öka verkningsgraden av konsekvensanalyserna samt att fortsätta försöka lindra regelbördan som härrör från EU. En del av detta planeras nu innan sommaren och övrigt till hösten.

– Jag konstaterar att vi företagare inte märkt av någon större av regelförenkling, men däremot så har ju regelexplosionen stannat av. Det är i och för sig en stor förbättring, men mängden regler är fortfarande ett problem. Vad som också verkligen behöver prioriteras är att bl a att korta myndigheternas långa handläggningstider, sade företagaren Ulrik Wehtje som är styrelseordförande i BBAB Media.

Ulrik Wehtje drog parallellen med trafik, där ett hinder är överkomligt men finns det många hinder så stannar ju hela trafiken. En SCB-rapport är ju enkel att fylla i, men när det kommer en varje dag kommer det i en annan dager.

Jens Hedström sammanfattade diskussionen på det välbesökta seminariet med att påpeka att myndigheternas långa handläggningstider hindrar viktiga investeringar från att bli verklighet och att alltför komplexa och omfattande regler är en rättosäkerhetsfråga, men att regeringens ambitioner nu med en ny handlingsplan på gång från näringsdepartementet kanske kan åtgärda detta.

– Vi från näringslivet kommer självklart att vara behjälpliga i förenklingskommittén. Det finns mycket kvar att göra, men vi vill ändå tillåta oss en viss optimism!

Dela den här sidan