Regelbarometern 2009: Regelförenkling viktigt för företagare

Trots att regelförenklingar för företag är en prioriterad fråga både för regeringen och för företagare, märks ännu inga resultat. Detta är slutsatsen från en undersökning bland drygt 600 företagare i Sverige.

Undersökningen heter Regelbarometern 2009 och är en del i Näringslivets Regelnämnds serie om synen på regelförenklingar. Denna visar att tre fjärdedelar av företagarna inte upplever att det blivit någon större förändring alls i regelbördan under det senaste året.

– Företagare uppskattar att regeringen arbetar med regelförenklingar och de anser att regelförenklingar är viktiga. Men ska målen uppnås med sänkta administrativa regelkostnader och en märkbar förändring i företagens vardag måste regeringen och myndigheterna höja tempot nu, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd (NNR).

En majoritet av företagarna, 58 procent, tror att regelbördan kommer att fortsätta vara av samma storlek som tidigare. Detta kan vara ett tecken på företagarna märker att regelbördan inte ökar längre, vilket i sådant fall är ett trendbrott. Bland de som inte känner till regeringens arbete med regelförenklingar finns det däremot en klar övervikt som befarar att det kommer fler och krångligare regler. Trots allt tror hela 29 procent av företagarna att regelverket kommer att bli enklare framöver.  Det är i detta sammanhang viktigt att slå fast att alla företagare inte berörs av alla regelförenklingar.

– Företagare har lång erfarenhet av löften om minskad regelbörda som aldrig infriats. De vet att det ständigt kommer nya regler och förändringar av befintliga. Regelförenkling är en viktig fråga för alla företagare, men kanske allra mest för de med få anställda. Därför måste regelförenklingsarbetet hos departement och myndigheter prioritera de förslag som lyfts fram av näringslivet och omsätta dessa till konkreta regelförenklingar, fortsätter Jens Hedström.

Många företagare uppfattar inte åtgärder såsom förändring av momsinbetalningsperiod, avskaffad revisionsplikt och förändringar om direktavskrivningar som regelförenklingar. Samtidigt är de väl bekanta med åtgärderna. För den fortsatta tilltron till regeringens förändringsarbete, är det därför viktigt att företagarna verkligen uppfattar förändringarna som både förenklingar och förbättringar.

– Det är tydligt att regeringen har två stora utmaningar framför sig. För det första gäller det att leverera resultat i form av flera större konkreta åtgärder som innebär märkbara regelförenklingar för företagen. För det andra måste de bli bättre på att informera om de regelförenklingar som faktiskt genomförts, avslutar Jens Hedström.

Regelbarometern 2009 kan laddas ner här.

Dela den här sidan