Regelrådets Årsrapport 2010 visar på bristande konsekvensutredningar

Regelrådet har under 2010 fortsatt sin granskning av hur förslag till nya regler påverkar företag. Av 171 granskade förslag har Regelrådet avstyrkt 44 procent av förslagen och 60 procent av konsekvensutredningarna har underkänts.

Av Regelrådets Årsrapport 2010 framgår även att antalet myndighetsföreskrifter med underkända konsekvensutredningar ökar från 56 till 60 procent. Av de förslag till nya regler som remitterats från Regeringskansliet är siffran ytterligare något högre då 63 procent av konsekvensutredningarna får underkänt eller saknas helt.

NNR kan mot bakgrund av Regelrådets årsrapport konstatera att det fortfarande finns stora brister när det gäller att utreda hur nya förslag till regler påverkar företag. Det är uppenbart att både departement och myndigheter behöver bättre rutiner och en tydligare kvalitetssäkring när det gäller arbetet med konsekvensutredningar om regeringen skall kunna nå sitt mål om minskade administrativa kostnader med 25 procent till 2012.

NNR Presenterade i Regelagendan 2010 ett flertal förslag på hur regeringens arbete med att skapa ett bättre och enklare regelverk för företag måste breddas och fördjupas. Ett av de förslagen är bl.a. att förstärka och bredda Regelrådets mandat för att göra rådets granskning mer heltäckande ur ett företagsperspektiv.

Regelrådets Årsrapport 2010 finns i sin helhet på denna länk

Dela den här sidan