Regeringen går fram med kraftig regelförenkling – fysisk kvittohantering föreslås avskaffas

Regeringen presenterar idag ett förslag om att avskaffa kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original. Förslaget innebär att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form.

Näringslivets Regelnämnd (NNR) tog tillsammans med medlemmarna Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och Småföretagarnas Riksförbund år 2021 fram en konsekvensanalys av möjliga besparingar på området. Konsekvensanalysen lämnades över till dåvarande Förenklingsutredningen (N2020:3), vilken hade ett uppdrag att bl a se över bokföringslagen. Konsekvensanalysen, som genomfördes av konsultföretaget Trinovo, visade att reglerna för kvittohantering innebar kostnader för företagen på ca 3,9 mdkr årligen.

– För företagen innebär förslaget en stor lättnad och besparing på nästan 4 miljarder kr årligen. Förslaget är ett utav näringslivets prioriterade regelförbättringsförslag och har drivits av bland annat NNR, Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och Småföretagarnas Riksförbund, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskaps­information måste hanteras av företagen under denna tid.

– Bokföringslagens krav på att företag måste arkivera räkenskapsmaterial i den form det tagits emot är ett bra exempel på regelverk som skapar en orimlig administrativ börda för näringslivet. Kravet innebär att kvitton och fakturor som tagits emot på papper måste behållas i den formen, vilket ger upphov till en krånglig administrativ process för exempelvis reseräkningar. Att Sverige bland jämförbara länder är ensamma om att ha kvar krav på arkivering av pappersmaterial är ett konkurrenshinder som gör att svenska företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med de digitaliserade bokföringsverktyg som finns på marknaden, fortsätter Andrea Femrell.

– Regeringens förslag är mycket välkommet och ett av många steg som krävs på vägen mot mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga regelverk. Att förslaget genomförs visar också på den generella betydelsen av konsekvensutredningar och kvantitativa beräkningar av företagens kostnader för regelefterlevnad, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer om regeringens förslag här.

Dela den här sidan