Regeringens regelförenklingsarbete under lupp

I Näringslivets Regelnämnds (NNR) årliga regelindikator granskas regeringens regelförenklingsarbete. Det är nu halvtid för regeringens arbete att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till 2010.

– Vi gör bedömningen att alla verktyg som behövs nu finns på plats, men för att uppnå målet måste departement och myndigheter bli bättre på att lyssna på företagen, säger Jens Hedström, VD NNR.

Av de nio rekommendationer NNR gjorde i 2007 års regelindikator är sju genom-förda eller på väg att genomföras. Regelrådet, gemensamma regler för konsekvens-analyser och löpande mätningar av regelkostnaderna är några av de förutsättningar som visar att regeringen är på rätt väg.

– Ska målet att sänka företagens regelkostnader uppnås krävs det nu att regeringen, departement och myndigheter lyssnar på företagens förslag. Av 424 regelförenklingsförslag från näringslivet har 190 unika förslag fortfa-rande inte fått någon återkoppling. Självklart ställer vi oss mycket frågande till detta, fortsätter Jens Hedström.

För att regelförenklingsarbetet ska leda till verkliga och kännbara lättnader för fö-retag måste de förenklingsåtgärder som genomförs vara de som företagen vill ha och efterfrågar. Därför är det viktigt att regeringen tar samråd och dialog med näringslivet på allra högsta allvar.

– Vi stödjer självklart regeringens höga ambitionsnivå i regelförenklingsar-betet. Emellertid är det insatser på departementet och myndigheter som le-der till att målsättningarna omsätts i faktiska resultat. Förväntningarna bland svenska företag är höga. Vi förväntar oss ett konstruktivt samarbete framöver som leder inte bara till en märkbar förändring, men till en märk-bar förbättring, i företagens vardag, avslutar Jens Hedström.

NNRs granskning av konsekvensanalyser mellan januari och oktober 2008 visar att 46 procent av de beskrivna förslagen bedöms leda till högre kostnader för företagen. Detta är en positiv utveckling i jämförelse med 2007 då hela 63 procent av konsekvensanalyserna bedömdes leda till högre kostnader för företagen.

Ladda ner Regelindikator 2008 (pdf-fil)

Kontakt
Jens Hedström, VD
Tel: 08-762 70 93
jens.hedstrom@nnr.se

Karin Atthoff, sakkunnig
Tel: 08-762 70 94
karin.atthoff@nnr.se

Dela den här sidan