Riksdagsdebatt om förenklingspolitik för företag (NU16)

Riksdagen behandlade regeringens skrivelse om en förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga den 17 mars. I skrivelsen redogör regeringen bland annat för sina nya mål för förenklingspolitiken. I korthet är de nya målen att:

  • de samlade regelverken ska främja tillväxt, konkurrenskraft och innovation
  • kostnaderna som följer av regler ska minska för svenska företag
  • förvaltningsmyndigheternas handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta
  • förvaltningsmyndigheternas bemötande och service till företag ska vara väl fungerande
  • andelen digitala tjänster ska öka när det gäller företagens kontakter med myndigheter, i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter.

Riksdagen understryker vikten av att regeringen följer upp de nya målen och utvärderar de åtgärder som vidtas för att nå dem, samt redogör detta för riksdagen.

Att uppmärksamma i beslutet är att riksdagen återigen anser att regeringen bör pröva att använda så kallade solnedgångsklausuler när nya regler införs. Riksdagen har genom ett tidigare tillkännagivande redan uppmanat regeringen att pröva solnedgångsklausuler för att undvika onödigt regelkrångel för företag, vilket inte verkställdes. Därför riktade riksdagen ännu en gång ett tillkännagivande till regeringen om att pröva solnedgångsklausuler.

Sammantaget kan konstateras att det finns en stor enighet i riksdagen om att regelförbättringsfrågorna är viktiga. Flera ledamöter konstaterade också regelbördan ökat och att det därför krävs åtgärder inom ett flertal områden för att vända denna utveckling.

Läs mer här.

Se debatten i efterhand här.

Dela den här sidan