Utredning ska se över kontrollorganisationen i livsmedelskedjan för att förenkla för företag

Förra veckan tillsatte regeringen en utredare för att se över kontroll, avgifter och finansiering i livsmedelskedjan. Regeringen vill med detta göra det enklare för företagen och underlätta både för en ökad försörjningsgrad och starkare konkurrenskraft.

Näringslivets Regelnämnd har upprepade gånger pekat på bristande likvärdighet och höga kontrollavgifter, ibland utan att några kontroller faktiskt genomförs, som ett hinder för livsmedelsproducenterna. Detta har också pekats ut som ett av de enskilt största hindren för tillväxt och expansion av företagen själva.

– Tydliga, enkla och effektiva regler bidrar till att fler vågar satsa på livsmedelsproduktion och att expandera och bygga ut existerande verksamhet. Det är viktigt att regelbördan inte är väsentligt högre i Sverige än i våra grannländer, så att svenska producenter kan konkurrera på likvärdiga villkor och bidra till Sveriges konkurrenskraft. Transparensen gentemot företagen och möjligheten att kunna jämföra kontroller är en annan viktigt del. Näringslivets regelnämnd välkomnar därför regeringen utredning och bidrar gärna med sin samlade erfarenhet och expertis för att stödja utredningens viktiga arbete, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.

Läs utredningens direktiv här.

Dela den här sidan