EU-kommissionen lanserar nytt regelförenklingsprogram

Den 12 december 2012 lanserade EU-kommissionen sitt nya arbetsprogram för regelförenkling ”Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)”. Arbetsprogrammet bygger vidare på kommissionens arbete med att minska administrativa regelkostnader men har ett bredare fokus. Utgångspunkten för REFIT är en kartläggning av de regelområden där det finns störst behov av förenklingar och en minskning av regelkostnader för företag och EU-medborgare. NNR, och BusinessEurope, har tidigare framfört budskapet till EU-kommissionen att de ändringar som görs i existerande regelverk måste vara de som företag i EU efterfrågar.

EU-kommissionen kommer inte att sätta ett nytt övergripande mål för minskade regelkostnader utan kommer istället undersöka om individuella mål behöver sättas för olika regelområden. Dessutom påpekar EU-kommissionen att regelförenkling är ett delat ansvar mellan kommissionen, EUs andra institutioner och medlemsstaterna. I linje med vad NNR påpekat i sitt arbete med ”gold-plating” så måste medlemsstaterna ta ett större ansvar för effektivt genomförande av både ny EU-lagstiftning och förenklingsåtgärder som antagits av Ministerrådet och Europaparlamentet.

De verktyg för regelförenkling som poängteras som extra viktiga omfattar konsekvensutredningar och samråd med näringslivet och medborgare. Allt arbete inom REFIT ska ske på ett öppet och transparent sätt så att intressenter kan följa och bidra till det. Mer information om programmet finns i EU-kommissionens meddelande COM(2012) 746/2 på: 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2013_en.pdf

Dela den här sidan