Europeiska rådet om Smart Regulation

Europeiska rådets konkurrenskraftsråd kom på ett möte om Smart Regulation den 2-3 december bland annat fram till följande slutsatser:

Gällande “REFIT” (Regulatory Fitness and Performance) så underströks nödvändigheten av att ha en begriplig målbild för att kunna följa regelarbetet på den nationella respektive europeiska nivån.

Kommissionen bör dessutom publicera alla sina lagförslag som härrör från REFIT, inklusive regelförenklingar av EU-lagstiftning. Likaså bör de ha specifika mål i sektorer med stor regelbörda.

Utvärdering av befintliga regler är viktigt och ett större antal av konsekvensanalyserna 2012 innehöll tyvärr ej detta. Kommissionen bör nyttja gjorda erfarenheter, bland annat gällande vilka redskap som använts i utvärderingar och medlemsstater bör samarbeta med kommissionen i datainsamlingar och utvärderingar där det är möjligt.

Integrerade och evidensbaserade konsekvensanalyser som innehåller både nytta och kostnad är nödvändiga och det är mycket viktigt att all relevant expertis från medlemsländerna involveras för bästa möjliga resultat. Kommissionen bör även försäkra sig om att deras riktlinjer om konsekvensanalyser används kontinuerligt.

Rådet noterade att det finns oro över att gold-plating är en av orsakerna till ökad regelbörda och ser därför ett behov av att finna bevis för detta. Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta kring ”best practise” för att förbättra implementering av EU-direktiv. Rådet ser också gärna att medlemsstaterna granskar sin implementering av EU-lagstiftning, speciellt på de områden där regelbördan är som störst samt att staterna ser till att införa nya EU-lagar med tanke på minsta möjliga regelbörda.

Läs mer här.

Dela den här sidan