NNR Nyheter 4 2020

Höst och nya mål i sikte

En ny höst nalkas, en konstant i ett i övrigt märkligt och omvälvande år. Coronapandemin har påverkat och fortsätter att påverka näringslivet i hög grad. Många har sett sina livsverk gå under eller fått stora ekonomiska problem.

Samtidigt har bland annat kommunerna gjort vissa vällovliga insatser för att förenkla och underlätta för företagen under krisen. Kommunerna har för övrigt stått under NNRs lupp under året i form av vår granskning av deras regeltillämpning. Två av sammanlagt fem granskningsrapporter har publicerats och finns nu att ta del av. Coronakrisen är dock långt ifrån över, varför fler insatser på alla nivåer behövs. NNR kommer tillsammans med sina medlemmar att driva på för åtgärder som stoppar en fortsatt ökning av regelbördan och regelkostnaderna för företagen och samtidigt stärker återhämtningen och konkurrenskraften.

En annan mindre välkommen konstant är den fortsatt höga regelbördan som företagen upplever. Detta blir extra tydligt i den sammanställning av NNRs SKOP-undersökningar under 12 år som vi skriver om nedan.

Regeringen ska under hösten fatta beslut om nya regelförbättringsmål, vilket blir viktigt för den fortsatta utvecklingen av regelbördan. Det är inte bara målen i sig som är viktiga, utan även vilka verktyg och vilken process regeringen vill ha för att målen ska bli uppfyllda och utvecklingen gå åt rätt håll. De nuvarande målen om sänkta regelkostnader och upplevd börda har ju inte uppnåtts på långa vägar. Detta och andra frågor diskuterades på NNRs webbinarium häromveckan där riksdagspartiernas ansvariga för regelförbättring deltog. De hade en sammantaget positiv bild över det framtida arbetet för att minska företagens regelbörda, något som ska bli intressant att följa upp framgent.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Webbinarium: Stor enighet om behovet av regelförenkling i kristid

Den 16 september höll Näringslivets Regelnämnd NNR ett digitalt seminarium på temat Regelförbättring – konkurrenskraftsverktyg i tid av kris.

Coronaepidemin har slagit hårt mot företagen i Sverige och i omvärlden, vilket i vissa fall gör att regelbördan blir en fråga om överlevnad och återhämtning för de svenska företagen. Under året händer flera saker som kan få betydelse för det svenska regelförbättringsarbetet. Regeringen ska fatta beslut om nya regelförbättringsmål, två utredningsuppdrag om att förenkla har lagts och riksdagen har lagt fram olika tillkännagivanden som berör regelförbättring. NNR samlade därför representanter för riksdagspartierna och experter med erfarenhet från både näringsliv och politik för att ta tempen på det svenska regelförbättringsarbetet.

Läs mer om seminariet och se det i efterhand här.


Mer än ett decennium av ökat regelkrångel

Näringslivets Regelnämnd NNR har sedan år 2009 låtit undersökningsföretaget SKOP ställa ett antal frågor till svenska företagare om hur de ser på olika regelverk och om de upplever någon förändring över tid samt hur de ser på det arbete som regeringen bedriver för att förbättra och förenkla regelverken. Sedan år 2009 har det, med ett undantag, varje år varit fler företag som upplevt ökat krångel än som sett förenklingar. Nu presenterar NNR en sammanställning och reflektion över några av de frågor som ställts och de resultat som presenterats under åren.

– Företagen upplever helt enkelt inte att det har blivit enklare att följa de statliga reglerna och tyvärr återstår det mycket att göra för att åstadkomma en minskad regelbörda. Sveriges riksdag och regering ska i höst fatta beslut om nya regelförbättringspolitiska mål samt verktyg och processer för att uppfylla dessa. Genom att läsa den sammanställning som NNR låtit göra över sina genomförda företagsundersökningar kan de lära och ta intryck av vad företagen faktiskt upplever och behöver, säger Andrea Femrell i ett pressmeddelande.

Läs mer och ladda hem sammanställningen här.


Följ NNRs Regelblogg!

I våras intervjuade vi ett antal kommuner för att höra om hur de hjälpte företagen som for illa på grund av pandemins effekter. I höst kommer vi att ställa frågor till de personer som leder de aktuella utredningarna på regelförbättringsområdet, samt göra uppföljningar av olika fall vi tidigare skrivit om på bloggen. Stay tuned!

Regelbloggen.nnr.se 

Kommungranskning 2020

NNRs numera klassiska projekt där kommunernas regeltillämpning granskas är i full gång. I årets omgång har fem områden granskats; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Rapporterna släpps en efter en och vid dagens datum har de två första i uppräkningen presenterats. Huvudsyftet med NNRs kommunprojekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen. Förhoppningen är att det ska bli mer enhetligt och kostnadseffektivt för företagen liksom mer förutsägbart. Efter att alla fem rapporterna är klara kommer NNR att presentera resultaten på ett flertal ställen i landet.

Läs rapporterna och alla resultaten på kommungranskning.se.


Hur står sig din kommun? Sök i NNRs databas!

På webbsidan kommungranskning.se finner du all data från NNRs kommunprojekt i takt med att det har presenterats. Just nu går det att se exakt vad din egen – eller en annan kommun – har fått för resultat på områdena livsmedelskontroller och serveringstillstånd. De tre kommande rapporterna och dess vidhängande data görs sökbara så fort de har publicerats.

In och kika på resultaten på kommungranskning.se!


Tunt på regelförbättringsfronten i regeringens budgetproposition

Regeringen lämnade sin budgetproposition för år 2021 till riksdagen den 21 september. Den föreslagna budgeten innehöll inga nyheter eller förändringar vad avser regelförbättringspolitiken, utan endast en redogörelse av vad som hänt inom området under det senaste året. Regeringen skriver dock att den avser återkomma i närtid med beslut om nya mål för förenklingspolitiken som främjar svensk konkurrenskraft samt omställnings- och innovationsförmåga. Förenklingspolitikens inriktning ska, utöver regelgivning och lagstiftning, även omfatta tillämpning, styrning och utvärdering. De nuvarande målen kommer dock vara styrande för regeringens arbete på området till dess nya mål beslutats.

Läs avsnittet om regelförbättring i regeringens budgetproposition, utgiftsområdet 24 Näringsliv här.


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök också gärna vår regelblogg.

Dela den här sidan