NNR Nyheter 5 2015

Med uppdrag att granska

Inget sägs i längden kunna undgå granskning. Detta gäller även Sveriges regelförbättringsarbete. Nyligen har OECDs rapport Regulatory Policy Outlook 2015 presenterats. Rapporten fokuserar på tre viktiga områden för att regelgivningen och reglerna ska bli kostnadseffektiva; konsekvensutredningar, kontakter med näringsliv och övriga intressenter samt utvärdering av regler i efterhand. OECDs undersökning är viktig. Förutom att den granskar Sveriges arbete med frågorna så ger den en indikation på hur den svenska regelgivningsprocessen och i förlängningen reglernas utformning står sig i jämförelse med andra länder. Globaliseringen gör att våra nationella institutioner och vårt regelsystem påverkas av motsvarande system i andra länder. Om det blir en obalans i relationen till omvärlden kommer svenska företags konkurrenskraft succesivt att urholkas. I detta nyhetsbrev kan du läsa om det seminarium som NNR och Tillväxtverket anordnar tillsammans med anledning av OECD-granskningen. Även NNR kommer framgent att granska det svenska regelförbättringsarbetet. 2016 granskar vi kommunernas regeltillämpning och inom kort presenterar vi ytterligare en granskning som handlar om styrning.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd, NNREtt brev från näringsministern

Näringsminister Mikael Damberg har svarat på det brev som NNR skickade till honom m fl i samband med regeringens budgetberedning och där vi efterfrågade regelförbättrande åtgärder av regeringen i sina reformer. NNRs brev och näringsministerns svar finns att läsa här.NNRs svar på remissen om uppgiftslämnarservice för företag

NNR har lämnat in sitt remissvar till näringsdepartementet om hur NNR ser på de förslag uppgiftslämnarutredningen lämnar för att förverkliga att företag bara behöver lämnar en uppgift, en gång till ett ställe till myndighetssverige. NNR stödjer huvudinriktningen i förslagen, men pekar på ett antal områden och problemställningar som måste lösas för att företagen ska märka någon skillnad och att uppgiftslämnandet minskar och förenklas. Exempel på områden som NNR lyfter fram är styrning och mandat att fatta beslut om att förenkla och samordna, sekretess och prissättning av uppgifter mellan myndigheterna, företagens och näringslivets inflytande samt användarvänligheten i det elektroniska uppgiftslämnarsystemet.

Läs hela remissvaret här.För NNRs medlemmar: Seminarium om kommunernas regeltillämpning och företagsklimatet.

Vi vet att kommunernas regeltillämpning påverkar företagens verksamhet och att det därför spelar större roll i vilken kommun företagen finns än vad det borde. I många kommuner upplever företagen också att de inte får något tillbaka för alla avgifter de betalar in till kommunen. Så, vad kan göras för att förbättra situationen? NNR bjuder in alla intresserade hos medlemsorganisationerna till ett seminarium om dessa frågor den 8 december i Stockholm, där representanter från SKL, Statskontoret och Svenskt Näringsliv deltar i panelsamtalet.

Läs hela inbjudan här.

NNR talar om gold-plating för riksdagens näringsutskott

Den 13 oktober träffade NNR riksdagens näringsutskott för att presentera förslag på hur s.k. gold-plating kan tydliggöras och undvikas genom att lagstiftarnas beslutsunderlag förbättras.

Mötet ägde rum i anslutning till utskottets ordinarie sammanträde. Andrea Femrell, VD på NNR, inledde med en kort introduktion om vad NNR är och gör på områden såsom nya regler med tillhörande konsekvensutredningar, befintliga regler och deras tillämpning, minskat uppgiftslämnande för företagen m.m. Därefter övergick ordet till Christina Fors, sakkunnig på NNR, som gick in på genomförande av EU-lagstiftning och tydliggörande av gold-plating. Hon avslutade med följande två förslag till riksdagen: Krav på tydligare redovisning i konsekvensutredningarna i samband med genomförande av EU-lagstiftning och krav på att konsekvensutredningen, i de fall miniminivån överskrids, ska innehålla en motivering till varför, en beskrivning av vilka genomförandeåtgärder som föreslås och en bedömning av vilka effekter detta får för de företag som berörs.

Mer om mötet, NNRs hemställan till utskottet samt NNRs exempel på gold-plating finns här.Förslag på regelförbättringar på EU-nivå

NNR har skickat in 44 förslag på regelförbättringar på EU-nivå till EU-kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans som ansvarar för kommissionens arbete med regelförbättring. Förslagen är NNRs medlemmars prioriterade regelförbättringsförslag och omfattar områdena skatt/moms, hälsa och säkerhet, offentlig upphandling, transport, tjänster, konsumentlagstiftning, handel och jordbruk.

Läs mer här.Seminarium om OECD:s Regulatory Policy Outlook

NNR och Tillväxtverket arrangerar den 19 januari 2016 ett seminarium för presentation och diskussion av OECD:s rapport OECD Regulatory Policy Outlook 2015, med särskilt fokus på Sverige och företag. Rapporten är baserade på en enkätstudie som omfattar 34 länder och EU och innebär en uppföljning av de framsteg länderna gjort beträffande konsekvensutredningar, kontakter med näringsliv och övriga intressenter samt utvärderingar av regler i efterhand. Vid seminariet medverkar bl.a. representanter från OECD, Oscar Stenström, statssekreterare vid Näringsdepartementet samt Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum. Resultaten kommenteras också av NNR och Tillväxtverket.

Mer information om seminariet kommer, men sätt redan nu ett kryss i kalendern för den 19 januari 2016. Seminariet kommer att äga rum i Stockholm.

Här finns OECD:s rapport för den som vill läsa om resultaten redan nu.Ni följer väl regelbloggen?

Regelbloggen pågår som bäst vår serie där företagare berättar om sina upplevelser av regelkrångel. Läs om konkreta, jordnära och ofta frustrerande exempel på hur det ser ut när företagens vardag och lagstiftarens ambitioner krockar. Vill du också skriva på regelbloggen? Kontakta NNR!

Dela den här sidan