NNR Nyheter 5 2018

Näringslivet kan inte vänta hur länge som helst

Får vi någon ny regering någon gång? Det är en fråga vi hört otaliga gånger de senaste två månaderna. Visst måste demokratin få ta sin tid och landets basfunktioner fungerar ju ungefär som tidigare med en övergångsregering. Tanken slår oss likväl – en långbänk likt denna skulle inte kunna fungera i näringslivet. All tid som dessa sonderingsrundor och samtal tar hade kunnat sätta vilket bolag som helst i konkurs. Ingen VD hade kunnat förklara för sin styrelse varför produktionen måste gå i stå i månader för att man ska hinna samtala, processa och förhandla. Det är olika världar vi lever i – men samtidigt så beroende av varandra.

Vi från näringslivet börjar bli lite otåliga. Det finns viktiga reformer och åtgärder som politikerna skyndsamt borde ta tag i för att vi ska kunna bli konkurrenskraftiga och möta en begynnande lågkonjunktur på bästa möjliga sätt.

En av dessa är en rejäl rensning i regelrabatten och åtgärder som visar på att de regler och styrmedel vi använder är kostnadseffektiva. Våra beslutsfattare behöver försöka förstå företagares vardag och göra sitt bästa för att underlätta för företagen att växa och bli framgångsrika. Kort sagt – dags att gå från vackra ord till handling.

Om nu partierna inte riktigt kommer fram till hur regeringen ska formeras så kanske riksdagen kan försöka göra något under tiden? De finns ju på plats. Likaså utskotten, de kan ju agera redan nu.

Det är fullt begripligt att fokus i regeringsbildartider riktas inåt. Men i alla resonemang om ledarskap så kan det finnas en poäng att komma ihåg att även världen utanför kräver ett sådant. Och i den bästa av världar skulle ett sådant ledarskap ha näringslivets bästa för ögonen.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Debattartikel: Även en svag regering kan styra sina myndigheter

Det ser ut att bli en politiskt stökig höst i Sverige. Det finns inga solklara majoriteter och det går knappast att i förväg veta vilka förslag till en ny regering som till sist får stöd i kammaren. Men en regering, hur svag den än sägs må vara, har ändå makten över myndigheterna. Så skriver NNRs VD Andrea Femrell i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs mer här.


Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

Vad är det i regelverken som påverkar och drabbar den enskilde företagaren? Hur ska vi göra det möjligt för företagaren att ägna tid åt verksamheten, istället för att vara orolig eller rädd för byråkratin?

Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd
Läs NNRs VD Andreas Femrell intervju hos Svenskt Näringsliv.

Läs mer här.


Debattartikel: Svensk ekonomi är inte rustad för framtiden

Politiken fokuserar inte längre på frågorna som bygger Sveriges välstånd. En ny regering, vilken den än blir, måste fokusera på vad som stärker Sveriges konkurrenskraft på lång sikt, skriver NNRs Tomas Lööv tillsammans med chefekonomer från flera branscher inom Svenskt Näringsliv.

Läs mer här.


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök gärna vår regelblogg eller ta del av vår intervjuserie ”Företagare om regelkrångel”.


NNR nu på Linked In

Numera finns NNR också på Linked In. Följ oss där!

EU-kommissionens arbetsprogram för 2019

EU-kommissionen har lagt fram sitt arbetsprogram för 2019. De huvudsakliga prioriteringar som lyfts fram i detta är: att snabbt uppnå en överenskommelse om lagförslag som redan har lagts fram, att ta fram ett begränsat antal nya initiativ för att ta itu med de kvarvarande utmaningarna, och att lägga fram ett antal initiativ för framtiden för ett EU med 27 länder (utan Storbritannien). I programmet presenteras också 10 nya Refit-utvärderingar för att se över den befintliga lagstiftningen och se till att den fortfarande är ändamålsenlig. Fem av dessa är en uppföljning av yttranden från Refit platform (6st) eller har en koppling till dessa.

Läs mer här.


OECD: ”Sveriges regelförbättringsarbete halkar efter”

OECD:s undersökning Regulatory Policy Outlook 2018 jämför arbetet med regelförbättring och styrning i samtliga OECD-länder och EU för att se om några förbättringar skett i förhållande till OECD:s rekommendationer om regelpolicy och styrning som togs fram 2012. Undersökningen visar att Sverige halkat efter jämfört med 2015 och nu ligger under OECD-genomsnittet på vissa områden. Om svenska företag ska kunna konkurrera med företag i andra länder krävs att den svenska regeringen tar arbetet med regelförbättring på allvar och prioriterar detta, menar NNR.

Läs mer här.


ESO-rapport: Stora kvalitetsbrister i regeringens och riksdagens beslutsunderlag

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomis, ESOs, nya rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser i den svenska statsförvaltningen innehåller en svidande kritik av Sveriges politiker, där ansvar och kunskap för att tillse och uppnå effektivitet och helhetsperspektiv i det stuprörsorienterade svenska förvaltningssystemet saknas.

”Vi inom näringslivet är inte förvånade av ESOs slutsatser. Rapporten bekräftar företagens upplevelser och de granskningar av konsekvensutredningar som Regelrådet och vi själva gjort.”, menar NNRs VD Andrea Femrell.


Ny mandatperiod, nya möjligheter – nu på engelska

Vi har nu låtit översätta rapporten ”Ny mandatperiod, nya möjligheter. Regelreformer för ökad konkurrenskraft och tillväxt” till engelska, så att budskapet om hur vi anser att en ny regering och riksdag bör arbeta med att minska företagens regelbörda kan nå ännu fler.

Översättningen ”A new term of office brings new opportunities” finns här.

Dela den här sidan