NNR Nyheter 5 2013

Låt små steg bli till stora kliv

Viljan och ambitionen finns där. Det är resultaten vi väntar på. Jag tänker förstås på alla de åtgärder som är på gång och som kan minska företagens regelbörda. Ett exempel är de båda utredningarna ”En dörr in” och Företagsskatteutredningen som måste leverera konkret nytta för företagen och inte bara ord eller, än värre, mer krångel. Vi har också översynen av delar av miljöbalken, som i bästa fall kan leda till regelförbättringar som gynnar investeringar i Sverige. Det är inte bara för företagarnas skull som regelförbättringar är viktigt, utan det berör hela vår konkurrenskraft. Alla länder i vår omgivning arbetar med reformer. Så, låt de små försiktiga stegens politik blir till rejäla kliv. Det tjänar vi alla på.

Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNRKommunal regeltillämpning – besöksturné i länen

Nu har NNR nästan slutfört sin stora besöksturné i hela landet, där vi träffat företagare, kommunpolitiker och tjänstemän för att berätta om resultaten av vår stora granskning av regeltillämpning på kommunal nivå. Diskussionerna har varit mycket bra och många goda exempel om hur arbetet i kommunerna kan göras smartare och effektivare har delats. På de flesta håll har tillsynen och dess avgifter lyfts av företagarna som ett område där det finns stora möjligheter att förbättra rutinerna, liksom att förkorta och effektivisera handläggningen av tillstånd så att nya investeringar blir av.

Samtliga länspresentationer för de län vi besökt ligger nu på vår hemsida.

Ta gärna en titt och se hur läget är där du bor här.Regelrådet äntligen permanent

Det var med glädje vi mottog nyheten om att Regelrådet ska bli en permanent verksamhet. Regeringen beslutade detta i mitten av september och vi hoppas att detta leder till att kvaliteten på konsekvensanalyserna i samband med förslag till nya eller ändrade regler som berör företag ökar kraftigt.

NNR har nyligen i en PM påtalat behovet av flera olika åtgärder som regeringen skulle kunna göra för att förbättra Regelrådets verksamheter och mandat. I detta ingår bland annat att se över i vilket skede Regelrådet ska kontaktas samt behovet av att ta fram analysverktyg och metoder som kan användas i olika typer av ärenden.

Läs mer här.NNR välkomnar ”En dörr in” för företagen

I årets budget kom det även ett beslut om ”En dörr in”. Detta innebär att företag ska kunna lämna in de flesta uppgifter som myndigheterna kräver vid ett tillfälle och på ett ställe. Denna reform är både viktig och efterlängtad av företagen och det är nödvändigt att reformen genomförs i dialog med näringslivet så att utformningen blir den bästa möjliga.

NNR kommer också att tillsammans med riksdagsledamot Jonas Eriksson, vice ordförande i Närings-utskottet (MP), arrangera ett seminarium i frågan. En kvalificerad panel bestående av ledande företrädare för myndigheter, politik och näringsliv medverkar och seminariet äger rum på Riksdagen den 12 december. Mer information om detta kommer inom kort.

Läs mer här.Regeringen behöver lyssna mer till företagen för att lyckas i regelförenklingsarbetet

Tyvärr kan vi konstatera att regeringen inte når sin målsättning att minska företagens administrativa börda med 25 procent till år 2012. År 2010 lämnade Tillväxtverket en prognos om att regeringens arbete lyckats minska företagens administrativa regel-kostnader med ca 7 procent. Denna prognos bekräftas nu, samtidigt som Tillväxtverket konstaterar att ”de förändringar som skett utöver prognosen har inte påverkat resultat totalt sett”.

NNR och NNRs medlemmar har under årens lopp redovisat en lång rad förslag och åtgärder för att stärka regeringens förenklings-arbete och för att det ska bli mer resultatinriktat. Flera av NNRs förslag har även lyfts fram i Riksrevisionen granskningsrapport år 2012.

NNR anser att regeringens arbete måste inriktas på konkreta regelförbättrande åtgärder på områden som är viktiga för företagen, såsom skatt/moms, arbetsrätt/arbetsmiljö och miljö/plan- och bygg.

Läs mer här.President Barroso vill minska företagens regelbörda

Den 2 oktober presenterade Barroso vilka åtgärder som EU-kommissionen ska vidta på respektive område för att förenkla och avskaffa EU-lagstiftning. Vidare beskrev han hur regelbördan på företagen ska minskas och hur kommissionen ska säkerställa att implementeringen av EU-lagstiftningen förbättras.

Redan i årets State of the union-tal sade Barroso att EU måste bli ”större på stora frågor och mindre på små frågor”; detta som en kommentar till att de flesta EU-medborgare anser att EU-lagstiftning innebär kostsamma regleringar för företagen och onödiga ingrepp i vardagslivet. Hela 74 procent av EU-medborgarna anser att EU skapar för mycket regelkrångel.

Läs mer här.OECD:s Roundtable Regulatory Reform for Growth

NNRs VD Jens Hedström kommer i sin roll som ordförande för BIACs Governance Committee att delta i OECD 4TH Roundtable on ”Regulatory Reform for Inclusive Growth: The Institutions and Key Players of Regulatory Reform”. Evenemanget äger rum i Paris den 12 november och frågor om hur regelförbättringsarbetet inom OECD-länderna kan göras mer effektivt för att stärka tillväxten kommer att diskuteras.Kontakta NNR

Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90
Mediakontakt: 070-552 99 46

Ansvarig utgivare:
Jens Hedström, VD, NNR
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se

Redaktör: Susanne Ydstedt
Scantech Strategy Advisors
E-post: susanne@scantechab.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet som printbar PDF här.

Dela den här sidan