NNRs kommentar av Tillväxtanalys rapport – Regelbördans ekonomiska effekter, en teoretisk och empirisk analys.

Tillväxtanalys överlämnade den 22 december rapporten Regelbördans ekonomiska effekter till regeringen. Uppdraget har varit att kartlägga vilka effekter direkta och indirekta regelkostnader har för samhällsekonomin. Rapporten bygger på det underlag som forskningsinstitutet Ratio tagit fram.

Av rapporten och forskningsresultaten framgår att en hög regelbörda i form av indirekta kostnader påverkar berörda företag och därmed samhällsekonomin negativt. Resultaten pekar på att de indirekta effekterna är betydligt större än de direkta effekterna som följer av regelverket.  I rapporten presenteras även underlag som visar att länder med en relativt hög regelbörda där påverkas produktionsdynamiken negativt och vidare redovisas resultat som visar att avkastningskravet är högre i länder med en hög regelbörda.

NNR har under flera år verkat för att få till stånd detta forskningsuppdrag och finner det nu mycket glädjande att konkreta resultat har presenterats. Vi finner att resultaten på flera punkter ansluter till behovet av våra förslag som vi bl. a. redovisat i Regelagendan såsom främst vikten av en bredare syn på arbetet med regler men även vikten av att göra rätt från början med hjälp av bättre och fördjupade konsekvensanalyser, att flera regleringsalternativ måste jämföras när nya regler diskuteras samt behovet av att stärka institutioner såsom Regelrådet.

NNR finner nu att Regeringen i sitt kommande arbete verkligen måste ta till sig forskningsresultaten och presentera en inriktning av arbetet som kan komma åt de problemställningar som Tillväxtanalys rapport lyfter fram.

Tillväxtanalys rapport finns att ladda ned här.

Dela den här sidan