NNRs kommenterar: ”Regelförenkling hos länsstyrelserna”

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i en rapport till regeringen lämnat förslag på hur länsstyrelsernas arbete kan utformas för att bidra till regeringens mål för regelförenkling.

NNR hade i rapporten förväntat sig en betydligt bredare probleminventering av länsstyrelsens verksamhetsområden utifrån vad företagen tycker är viktigt. Vi saknar också skarpa förslag för de verksamhetsområden som direkt berör företagen, såsom kortade handläggningstider och införande av servicegarantier.

NNR välkomnar dock att länsstyrelsen identifierat ett fåtal prioriterade områden som ex. prövning av miljöfarlig verksamhet, jordbruksstöd och liknande.
Vidare är det bra att länsstyrelsen samordnar och koordinerar information och beslutsprocesser, skapar en sk ”en-väg-in” till samtliga länsstyrelser genom en gemensam webbportal och kundtjänst.

NNR känner precis som Länsstyrelsen i Kronoberg oro över att år 2011 kan bli ett mellanår innan regelförenklingsarbetet kommer igång. NNR anser därför att regeringen ska uppdra åt samtliga länsstyrelser att redan under år 2011 inleda förenklingsarbetet. Vi tycker också att projektplaneringen för de verksamhetsområden som i rapporten pekats ut för förenklingar bör starta redan 2011 i samarbete med näringslivet.

Läs länsstyrelsens rapport här.

Dela den här sidan