NNRs kommentar av Tillväxtverkets rapport ”Förslag till insatser – regelförenkling på kommunal nivå”

Mot bakgrund av att Tillväxtverket har redovisat resultatet från sitt uppdrag N2010/4398/MK till Näringsdepartementet i form av rapporten Förslag till insatser – regelförenkling på kommunal nivå (dnr 012-2010-2708) önskar NNR framföra följande synpunkter.

Tillväxtverket lämnar i rapporten ett flertal förslag till insatser vilka i huvudsak kan grupperas kring följande åtgärder. Tillväxtverket har i sin rapport även gjort en närmare prioritering och då valt att lyfta fram fyra förslag på åtgärder vilka man anser bör genomföras i närtid. De förslag man valt att lyfta fram är:

–       Inrättandet av ett Förenklingsforum med start hösten 2011.

–       Genomförandet av utbildningsprogrammet Förenkla –helt enkelt under
2011 och 2012.

–       Analysera resultaten av SKL:s NKI-undersökning Insikt som
genomförs under våren 2011.

–       Att tydliggöra vilka handläggningstider som normalt gäller för
överprövning av kommunala beslut samt analyser av områden
där flera olika myndigheter och kommunen har roller som
påverkar den totala handläggningstiden.

NNR delar Tillväxtverkets fyra förslag och ställer sig bakom de prioriteringar som verket valt att lyfta fram i sin rapport. För att komma vidare och dra nytta av det intresse som nu finns för frågan – både från kommuner och företag – är det helt nödvändigt att växla upp arbetet med regelförenkling på kommunal nivå under 2011. Vi förutsätter vidare att samtliga insatser kommer att genomföras i nära dialog och samarbete med såväl företag som företagsorganisationer.

Läs Tillväxtverkets rapport här.

Dela den här sidan