OECD presenterade rapport regelförenklingsarbetet i Sverige

NNR var värd när OECD presenterade sin granskning av Sveriges regelförenklingsarbete. Många av Sveriges näringslivsorganisationer var representerade för att få ta del av OECDs synpunkter och förslag för att minska företagens regelkostnader och öka kvaliteten i beslutsprocessen. OECD har analyserat hur regler utformas i Sverige och jämfört detta med hur det fungerar i 22 andra länder och OECDs rekommendationer. Rapporten är högaktuell mot bakgrund av regeringens ambition att minska de administrativa regelkostnaderna för företagen med 25 procent fram till år 2010.

– Vår rekommendation är att följa upp regelförenklingsarbetet tidigt så att uppföljningen kan påverka den politiska processen, sa Stephane Jacobzone, som var en av författarna till rapporten.

Stephane Jacobzone menade att vi i Sverige tillsammans med några andra medlemsstater är bra på att mäta problem som regler ger upphov till. Sverige ligger i framkant i Europa när det gäller räkna fram de administrativa regelkostnaderna för företagen. Detta är också en framgångsfaktor när det gäller att kunna utforma bättre regler. Däremot är  vi inte särskilt bra på att systematiskt skapa regler med god kvalitet. Sverige saknar system för konsekvensanalyser i regelgivningsprocessen.

Konsekvensanalyser av hur olika regler egentligen fungerar är därför ett område som Sverige behöver satsa mer på enligt OECD.

Stephane  Jacobzone hävdade att det i Sverige verkar saknas en process för att se över regleringars utformning och kvalitet. I flera länder arbetar man mer systematiskt med konsekvensanalyser och utvärderingar.

Ett svenskt regelområde som av OECD utpekas som särskilt komplext är arbetsmarknaden. På detta område ligger Sverige efter flera andra länder i Europa. Räknar man däremot bort höga skatter och kompelxa arbetsmarknadsregleringar så är de administrativa kostnaderna i Sverige relativt normala jämfört med i andra länder. Totalt räknar OECD med att företagens adminstrativa regelkostnad uppgår till ca 5,5 miljarder euro per år i Sverige.

OECD anser att det finns anledning att fortsätta arbetet att minska den administrativa bördan för företagen, särskilt för små- och medelstora företag, som har viktig potential för tillväxt.

Kapitel två av OECD:s rapport i PDF-format kan laddas ner här.

Hela rapporten kan beställas från OECD:s webbplats här.

Dela den här sidan