Presskommentar 2013-03-04 med anledning av delbetänkandet i Uppgiftslämnarutredningen N 2012:01

NNR välkomnar utredningens första delbetänkande som ett viktigt steg mot målet att företagen endast ska behöva lämna en uppgift, en gång och till ett ställe.

Utredningen har i ett första steg lagt förslag på en teknisk plattform med olika funktioner (och register) som ska göra det möjligt för företagen att lämna uppgifter till ett och samma ställe. Istället för att företagen ska behöva lämna samma eller snarlika uppgifter till olika myndigheter, ska myndigheterna utbyta information sinsemellan. Utredningen, vars syfte är att minska och samordna uppgiftslämnandet, föreslår att en samordningsmyndighet skapas och att gemensamma register används. 

NNR bedömer att utredningens målbild om hur genomförandet ska gå till och vilka aktörer som är viktiga för detta (Bolagsverket, SCB och Samordningsmyndigheten) är väl avvägd och realistisk. Vidare ser NNR dock viktiga utmaningar för utredningen att ta tag i om förslaget ska bli verklighet. För detta behövs en mycket stark Samordningsmyndighet med mandat och befogenheter att t ex: 

• Ifrågasätta existerande och föreslagna utformningar av inlämningsprocesser och tidpunkter för uppgiftskrav.

• Hindra eller begränsa införande av uppgiftsinlämningar.

• Besluta att en myndighet ska använda uppgifter från de gemensamma registren eller från andra myndigheter istället för att hämta in dessa uppgifter från företagen.

Om systemet ska bli verkningsfullt måste det införas så snart som möjligt och på sikt även inkludera samtliga statliga myndigheter. I ett första steg har de 14 största myndigheternas informationskrav kartlagts. 

– Förslaget förutsätter en tydlig politisk prioritering, styrning och samordning då antalet myndigheter är många och ligger under olika departement. Annie Lööf har tagit första steget och vi förutsätter att övriga statsråd och myndigheter gör det detsamma och prioriterar denna regelförbättring – för både näringsliv och statsförvaltning, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR. 

Läs utredningen här. 

./.

Vid frågor kontakta
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd
Tel: 08-762 70 93

Dela den här sidan