Pressmeddelande: Fortsatt ökning av regelkostnaderna för Sveriges företag

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND
PRESSMEDDELANDE 2 JUNI 2023
Fortsatt ökning av regelkostnaderna för Sveriges företag
Kostnaderna för företagen att hantera regler fortsätter att öka. Under 2022 uppgick ökningen till hela 2,2 miljarder kronor. För att vända trenden krävs att regeringen skyndsamt genomför de åtgärder som utlovats i form av inrättandet av ett implementeringsråd, och en kraftig förstärkning av arbetet med konsekvensanalyser.
Tillväxtverket har nyligen presenterat sin rapport om regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft år 2022. Den visar att företagens administrativa kostnader och produktionskostnader fortsätter att öka, år 2022 med drygt 2 miljarder kr.
– Det är inte förvånande att det sker en ökning eftersom konkreta åtgärder för att tillse att nya regler är kostnadseffektiva och att befintliga regler förenklas än så länge har uteblivit. Regeringens löften som sänkta regelkostnader och ökad konkurrenskraft kommer endast att bli verklighet om processen för regelförbättringsarbetet förstärks och att konkreta förenklingar genomförs på de områden som företagen under lång tid lyft fram, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd (NNR).
Nytt för i år är att Tillväxtverket även tittat på utvecklingen av regelkostnaderna i relation till Sveriges BNP, vilket är något som nu ingår i de regelförenklingspolitiska målen. För år 2022 har regelkostnaderna som andel av BNP minskat med en halv procentenhet jämfört med år 2021. Anledningen till att regelkostnadernas andel minskat beror på att BNP ökat mer än regelkostnaderna.
– Att regelkostnaderna ska minska i förhållande till BNP är i sig en bra indikator, men den måste alltid ställas i relation till huruvida de faktiska regelkostnaderna ökar eller minskar. Företagens befintliga regelbörda minskar ju inte bara för att BNP ökar. Sannolikt är det så att regelkostnaderna för befintlig lagstiftning på totalen ökar i takt med BNP, eftersom ny eller utökad verksamhet till följd av ökad tillväxt också kommer att omfattas av befintliga regelkrav. Man behöver alltså uppfylla båda måtten (sänkta regelkostnader och en minskning i andel av BNP) för att uppnå resultat, avslutar Andrea Femrell.
Läs Tillväxtverkets rapport här.
För mer information, kontakta gärna:
Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd
Mobil: 073-020 56 80
NÄRINGSLIVETS REGELNÄMD
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 70 90. Mediakontakt: 073-020 56 80
E-post: info@nnr.se
Hemsida: www.nnr.se
Näringslivets Regelnämnd är en oberoende, politiskt obunden ideell förening som verkar för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. Föreningen har 27 näringslivsorganisationer som medlemmar, vilka representerar 300 000 företag.
För mer information om NNR besök www.nnr.se.
NNRs integritetspolicy finns här.
Dela den här sidan