Pressmeddelande: NNR välkomnar regeringens beslut om att inrätta ett regelråd

Pressmeddelande 2008-05-15

Regeringen har idag fattat ett viktigt beslut om att inrätta ett regelråd. Regelrådets uppgift blir att utvärdera utformningen av nya eller ändrade regler för företagen. Rådet skall även granska kvaliteten på de analyser som beskriver vilka följder reglerna för med sig.  Regeringsbeslutet innebär också att det nu finns ett enhetligt  regelverk för hur myndigheter, regering och utredningar ska utforma sina konsekvensanalyser samt vad de ska innehålla.

– Erfarenheter från de länder som redan idag har ett regelråd har visat att kvaliteten på konsekvensanalyserna ökat markant sedan råden inrättades. Denna positiva utveckling kommer vi sannolikt att få se även i Sverige, säger Jens Hedström, VD på NNR.

Regelrådets kontroll kommer att omfatta alla typer av regler som berör företagen. Samtliga regelgivare på statlig nivå blir skyldiga att skicka in förslag på nya eller ändrade regler följt av en konsekvensanalys. Regelrådet kan därefter yttra sig över kvaliteten på förslaget och vad det innebär i form av kostnader och förutsättningar för företagen. Vidare blir det en viktig signal om ytterligare överväganden måste göras.

– NNR välkomnar inrättandet av regelrådet. Dess granskning kommer med all sannolikhet att leda till förbättrade beslutsunderlag. Likaså kommer regelrådet att göra det tydligare för beslutsfattare om vilka konsekvenser deras beslutsförslag medför. Detta leder i sin tur till mer ändamålsenliga regler för företagen, säger Andrea Femrell, sakkunnig på NNR.

För mer information, kontakta

Jens Hedström, VD
Telefon: 070-552 99 46
jens.hedstrom@nnr.se

Andrea Femrell, sakkunnig
Telefon: 073-020 56 80
andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan