Pressmeddelande: Kostnader för företag kan undvikas med ett bättre genomförande av EU-lagstiftning

Näringslivets Regelnämnd, NNR, och Regelrådet har överlämnat en gemensam rapport till regeringen, Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning.

Regelkrångel hindrar företagsamhet och tillväxt. Hälften av de regler som berör företag kommer från EU. Vid genomförande av EU-lagstiftning händer det att medlemsstater väljer att göra mer på nationell nivå än vad som krävs. Det kallas generellt för ”gold-plating” eftersom medlemsstaterna ”förgyller” lagstiftning genom att lägga till regelkrav. Enligt EU-kommissionen beror hela 32 procent av företagens administrativa kostnader för att följa EU-reglerna på s.k. ”gold-plating” och ineffektivt genomförande av regler i EU-länderna. Detta är kostnader som kan undvikas. Problemet är att det är oklart vad som egentligen avses med ”gold-plating”. En del lägger in mer i begreppet, andra mindre.

– Om gold-plating används och tolkas på ett för snävt sätt finns risk för att åtgärder som kan medföra onödigt regelkrångel, extra kostnader och försämrade konkurrensmöjligheter för företagen införs utan att de analyserats och diskuterats, säger Gert Karnberger, ordförande NNR.

I rapporten beskrivs fall då gold-plating lett till konsekvenser och kostnader för svenska företag och har flera förslag till hur Sverige kan bli bättre på att genomföra EU-lagstiftning.

– Först och främst måste det finnas en ambition om regelförenkling i alla faser av EU-regelgivningen. Regeringen bör följa Storbritannien och Tyskland och anta principen att EU-lagstiftning bör genomföras på ett sätt som inte missgynnar svenska företags konkurrenskraft, säger Gert Karnberger, ordförande NNR.

I rapporten förslås att det minimum som krävs enligt EU-lagstiftningen ska vara utgångspunkt vid genomförande i Sverige. Görs avsteg från miniminivån ska det motiveras i en konsekvensutredning där effekterna av ny EU-lagstiftning för företag redovisas. NNR och Regelrådet föreslår därför att regeringen inför en bestämmelse som i detalj beskriver vad som ska framgå av konsekvensutredningen.

– Om regeringen följer våra förslag kommer varje åtgärd utöver miniminivån att omfattas av begreppet gold-plating. Detta innebär givetvis inte något förbud men valet av gold-plating måste tydligt motiveras och effekterna beskrivas. Först då kan en saklig diskussion föras om vilka regelkostnader för företag som verkligen är motiverade och nödvändiga, säger Stig von Bahr, ordförande Regelrådet.

Läs hela rapporten här.

Kontakter: Karin Atthoff, Sakkunnig, NNR, 08-762 70 94
Mia Wallgren, Kommittésekreterare, Regelrådet, 08-405 10 29

Dela den här sidan