Referat från seminariet Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Referat från NNRs seminariet om rapporten Företagens kostnader för 3:12-reglerna den 29 augusti

Ett 50-tal personer deltog i ett seminarium anordnat av NNR om 3.12 reglerna och de kostnader som uppstår för företagen att följa dem. NNR presenterade tillsammans med konsultföretaget Arkitraven en ny studie där företagens kostnader för att följa 3.12 reglerna kartlagts avseende administration, skatter och avgifter samt investeringar.

Studien visar att den totala kostnaden för regelverket uppgår till 4,5 mdr kr eller 32 000 kr per berört företag. Av detta utgör 1,5 mdr kr eller 13 000 kr per företag ren administration. De enskilt största kostnadsposterna för företagen är att sätta sig in i det övergripande regelverket och att betala revisorn som tar fram underlag till och fyller i K10-blanketten. Antalet aktiva företag som omfattas av 3.12 reglerna beräknas i studien uppgå till ca 155 000 st.

En panel bestående av företrädare för två företag, Qtema och Mellby Gård AB, Företagarna, Svenskt Näringsliv, NNR och Skatteverket kommenterade studiens resultat och berättade om sina erfarenheter av 3.12 regelverket under ledning av moderatorn Anders Ydstedt.

En genomgående observation från samtliga intervjuade företag var att det finns ett principiellt motstånd hos dem att behöva anlita experthjälp för att kunna tolka och tillämpa reglerna. Detta bekräftades av Qtemas VD Anita Roll som även menar att det tar en oerhörd kraft och energi för att hålla sig orienterad om vad som gäller och att regelverket gör att företagare inte har kontroll över ägandet och över vad bolaget är värt.

Rune Andersson, grundare av Mellby Gård AB lyfte fram att 3.12 reglerna tillsammans med ett flertal andra regler såsom förbud mot vinstandelslån, skalbolagsreglerna och det snåriga systemet med att fastställa en räntesats för att låna ut eget kapital till bolagen är ett stort problem. Han menade att de krångliga reglerna är orimliga och får till följd att företagsaffärer uteblir.

 

Anita Roll VD Qtema, Rune Andersson, grundare av Mellby Gård AB och Vilhelm Andersson, Skatteverket, var några av de personer som deltog i panelen.

Anita Roll VD Qtema, Rune Andersson, grundare av Mellby Gård AB och Vilhelm Andersson, Skatteverket, deltog i panelen.

Företagarnas representant Annika Fritsch var tydlig med att 3.12 regelverket borde avskaffas. Hon pekade också på att det finns fler kostnader för företagen än vad NNRs studie visar. Som exempel nämnde hon de kostnader som uppstår inför en ev. försäljning och de överväganden som då måste göras, liksom att de företag som inte ger någon vinst (som inte ingår i NNRs studie) också har kostnader för 3.12 regelverket.

Richard Hellenius från Svenskt Näringsliv sade att 3.12 kan vara ett hinder för företag att komma igång och att det ska vara en självklarhet att regelverket måste vara lätt att förstå. Han menade också att fler regler i anslutning till 3.12 måste ses över och hänvisade till ett antal förslag och synpunkter som Svenskt Näringsliv tidigare utarbetat, bl a där aktiva 3.12 företagare diskrimineras jämfört med andra.

Skatteverkets Vilhelm Andersson sade att Skatteverket inser att frågan är ett bekymmer och att han kommer att ta med sig de synpunkter som framkommit på seminariet. Verket är intresserat av förenklingar men anser samtidigt att det är svårt att hitta rätt lösning.

Jens Hedström, VD för NNR menade att 3.12-regelverket antingen bör avvecklas eller förändras radikalt. Ett mål för politikerna bör vara att företagen kan förstå och hantera regelverket själva.

Ladda ner rapporten ”Företagens kostnader för 3:12-reglerna”.

 

Dela den här sidan