Remisssvar: Ansvarskommitténs slutbetänkande

NNRs remissvar på Ansvarskommitténs slutbetänkande – Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007/10). NNR stöder utredningens förslag vad avser en utmönstring av myndigheternas allmänna råd. En utmönstring av de allmänna råden skulle enligt NNR leda till ett tydligare regelverk och en enhetligare tillämpning av detsamma.

NNR stödjer också utredningens förslag att staten övertar ansvaret för kommunernas tillsynsuppgifter och att länsstyrelserna ges ett samlat ansvar för tillsynen inom länet. NNR menar att detta kan bidra till att göra tillsynen mer enhetlig och transparent. Även frågan om tillsynsavgifter bör då belysas så att de i framtiden anpassas till att motsvara en tydlig motprestation från myndighetens sida och att systemet som sådant blir likformigt mellan olika tillsynsområden.

Läs remissvaret i sin helhet här (PDF-fil)

Dela den här sidan