Regelindikator 2007

–Regeringens mål om att minska företagens regelbörda med 25 procent till år 2010 är viktigt, riktigt och fullt möjligt att uppnå. För att lyckas måste dock handlingsplanen förbättras och konkretiseras, vilket kräver politiskt ledarskap och hårt arbete. Regeringen måste också följa upp de 500 regelförenklingsförslag som näringslivet lämnat in, säger Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, med anledning av presentationen av Regelindikator 2007.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, gör i årets regelindikator bedömningen att kvaliteten generellt sett för regelförslagen ligger på oacceptabelt låga nivåer. Vid en utvärdering av nya eller ändrade företagsregler visar det sig också att företagens administrativa kostnader har ökat i 63 procent av fallen.

–Dagens regelsystem fungerar inte. Det behövs en ny kultur när nya regler skapas, där en analys av effekterna görs i ett tidigt skede. Sverige har idag en regelinflation av företagsregler, men det finns stora möjligheter att minska företagens regelbörda. Erfarenheter från bland annat Nederländerna visar att det är möjligt att utveckla fungerande modeller för förenklingsarbetet, säger Jens Hedström.

NNR har i årets regelindikator föreslagit tolv åtgärder som bör genomföras för att regeringens mål om minskad regelbörda skall lyckas. Tre av de viktigaste är:

  • Inrätta ett regelråd med mandat att granska och återremittera nya eller ändrade förslag där företagens konsekvenser är undermåligt belysta.
  • Inför en ny enhetlig modell för konsekvensanalyser och genomför nationella konsekvensanalyser av förslag till regler som kommer från EU.
  • Genomför konkreta regelförenklingar som leder till minskade administrativa kostnader med minst 25 procent. Initiera vidare en process med fokus på att minska företagens totala regelkostnader.

Varje år presenterar NNR en regelindikator där förslag till nya och förändrade företagsregler följs upp. Detta innebär att NNR systematiskt bedömer kvaliteten på inkommande förslag till nya eller ändrade företagsregler från myndigheter, statliga utredningar och regeringskansliet. Sammanställningen för 2007 omfattar drygt 150 förslag till nya eller ändrade regler. För första gången kommer hälften av förslagen från EU.

För mer information, kontakta Jens Hedström på 08-762 70 93 eller Andrea Femrell på 08-762 70 97

Regelindikator 2007 kan laddas ner här (PDF-fil)

Dela den här sidan