Referat: The EU’s Better Regulation Agenda for the benefit of Business

Referat från NNRs seminarium The EU’s Better Regulation Agenda for the benefit of Business den 23 maj 2008.

– NNR:s seminarium med Alexander Italianer, samordnare av EU-kommissionens regelförenklingsarbete och Jöran Hägglund,  statssekreterare och samordnare av den svenska regeringens regelförenklingspolitik.

Bild: Alexander Italianer och Jöran Hägglund

Tänk småskaligt först, den tesen underströk Jöran Hägglund i sitt anförande på NNR:s seminarium. Det ska finnas ett småföretagsperspektiv på all reglering. Då behövs heller inte några småföretagsundantag i regelsystemen. Han välkomnade också EU-kommissionens arbete med att identifiera just småföretagens huvudproblem med olika regler. Alexander Italianer betonade att regelförenkling är en högprioriterad fråga för denna EU-kommission. Vidare sammanfattade han att att arbetet för ett bättre regelsystem är ett gemensamt ansvar för alla EU:s institutioner och medlemsstater. EU-kommissionen behöver förslag och idéer från intressenter som NNR för att göra ett bra jobb. Men man måste också komma ihåg att regelförenkling är en långsiktig process.

På seminariet, som samlade ett 90-tal deltagare, överlämnade NNR:S VD Jens Hedström 27 förslag till EU-kommissionen på konkreta regelförbättringar. Det gäller allt från allmänna förenklingar som statistikkrav från Eurostat och enklare momsredovisning till branschinriktade insatser inom jordbruket och flyget. NNR:s rapport med förslag till förenklingar för företagen finns samlade i Proposals from Swedish Business for Simplification of EU Legislation, som också finns på NNR:s hemsida. Jens Hedström underströk att EU-kommissionen gjort framsteg i förenklingsarbetet men att det nu behövs en ytterligare kulturell förändring i hela EU-organisationen. Alla måste analysera regelkostnaderna och se till alternativa lösningar av nya och gamla regler i alla led och med utgångspunkt från idén ”tänk småskaligt först”.

Bild: Alexander Italianer och Jens Hedström

Alexander Italianer noterade vidare att man inrättat ett från EU-kommissionen fristående råd – Impact Assessment Board – där han själv som ordförande kunde föra en öppen dialog med intressenter som NNR innan olika förslag lades fram för Kommissionen. Rådet ger också synpunkter på kvaliteten i regelförenklingsarbetet och kan komma med förslag på förbättringar och förenklingar för företagen. I Sverige kommer detta råd att motsvaras av det nyligen beslutade Regelrådet.

Jöran Hägglund välkomnar även att EU inrättat en ”högnivågrupp” där oberoende intressentgrupper deltar. Det visar att frågan om regelförenklingar tas på allvar, menar han. På en fråga om så kallad goldplating, dvs när enskilda nationer lägger ribban för regler klart över de gemensamma EU-reglerna på samma område, sa Jöran Hägglund att det inom regeringen finns en speciell statssekreterargrupp som uppmärksammar den problematiken och att de f n driver på att fatta ett gemensam beslut inom EU i denna fråga.

Målet att reducera den administrativa bördan för företagen med 25% är lika för EU och Sverige. Skillnaden är att EU vill nå resultatet 2012 och Sverige 2010. Inom EU har det inrättats sk Fast Track Actions, som ett komplement till det ordinarie arbete med förenklingar. Det har resulterat i en snabbare process och minskade kostnader för företagen med sammantaget 2.3 miljarder euro, menar EU-kommissionen.

När Sverige tar över som EU:s ordförandeland 2009 kommer regelföreklingar att ha en hög prioritet. Arbetet med att minska regelbördan med 25% kommer att följas noga och inte minst är det viktigt att förenklingsförslag processas effektivt på EU-nivå. Det gäller både Kommissionen och EU-parlamentet.

Under den avslutande diskussionen fick det svenska Regelrådet ett gott råd från Alexander Italianer. För att kunna göra ett kvalitativt bra arbete behövs kvalificerade resurser inom fler områden. Inte bara att beräkna administrativa kostnader för regler utan också att bedöma andra konsekvenser. Då kan politikerna få rätt underlag för sina beslut.

Dela den här sidan