Regeringsuppdrag om att minska företagens uppgiftslämnande

NNR välkomnar regeringens uppdrag till Bolagsverket att utarbeta ett förslag till minskat uppgiftslämnande för företag. Frågan är mycket angelägen och står högt på företagens dagordning när det gäller att minska regelkrånglet.

NNR ser det som mycket viktigt att Bolagsverket gör en fullständig kartläggning av samtliga myndigheters (idag ca 90 st) uppgiftskrav, så att den myndighet som kan tänkas få ansvaret för ett framtida register inte behöver börja sin verksamhet med ytterligare en kartläggningsfas. För att få en heltäckande bild av företagens uppgiftslämnande bör kartläggningen också innefatta tidpunkterna för uppgiftsinlämandet samt hur ofta (med vilken frekvens) företagen lämnar in de olika uppgifterna. En förutsättning för att uppdraget ska lyckas är att Bolagsverket samråder med näringslivet under processens gång, inte minst med NNR som har ett samordningsansvar för näringslivet i frågor om uppgiftslämnande.

I NNRs PM ”Hur kan Sverige förenkla och minska företagens uppgiftslämnande” redogörs närmare för hur ett uppgiftslämnarregister skulle kunna se ut. Utgångspunkt tas i den norska modellen för samordning av av företagens uppgiftslämnande genom det s k Oppgaveregistret.

Ladda ner PM:et här (PDF)

Dela den här sidan