Riksdagen tillkännager: Miniminivån i EU-lagstiftningen bör vara utgångspunkt vid genomförande i nationell lagstiftning

EU-direktiv innehåller mål som medlemsländerna ska uppnå och länderna bestämmer själva hur direktiven ska genomföras i den nationella lagstiftningen. Riksdagen anser att de svenska företagens konkurrenskraft ska skyddas. Därför uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att den bör arbeta för att EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. En utgångspunkt bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i den nationella lagstiftningen. När det finns anledning att överskrida miniminivån bör effekterna för företag redovisas tydligt.

– Riksdagens beslut är ett viktigt steg i rätt riktning när det gäller att tydliggöra vilka effekter den svenska implementeringen av EUs rättsakter får i Sverige. Överimplementering (gold-plating) kan få stora negativa effekter för konkurrenskraften. En tydlig utgångspunkt att minikraven gäller och en konsekvensanalys av hur förslaget förhåller sig till de minimikrav EU-rätten ställer, är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och att riksdagens intention uppfylls, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

NNR har arbetat länge med frågan om att tydliggöra och undvika implementering. NNR tog tillsammans med Regelrådet år 2012 fram en rapport med analys och förslag till kriterier vad som är att betrakta som överimplementering. NNR har också till riksdagens näringsutskott lämnat in en hemställan i frågan. I OECDs nya granskning av EU och dess medlemmar ”Better Regulation Practices across the European Union” lyfts frågan om behovet av att granska konsekvenser av överimplementering. Den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEurope har antagit en position som överensstämmer med de kriterier NNR beskrivit och EU-kommissionens rådgivande organ i Regelförbättringsfrågor, Refit platform, har i ett eget ställningstagande lyft vikten att se över överimplementering.

– Det finns ett brett stöd och stort tryck att göra något åt beslutsprocessen och implementeringen av EU-lagstiftning i Sverige. Det finns goda exempel att ta efter som t ex Danmark. Den danska modellen är framgångsrik och nu finns också ett förslag från den danska ministern för nordiskt samarbete, Eva Kjaer Hansen, att inrätta en implementeringskommitté på nordisk nivå efter dansk förebild. Förslaget som sådant presenterades på NNRs seminarium om regelförbättring i ett internationellt perspektiv. Det är ett mycket intressant förslag, avslutar Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd.

Läs riksdagens beslut här.

Läs NNRs och Regelrådets rapport här.

Läs NNRs hemställan till riksdagens näringsutskott här.

Läs OECDs rapport ”Better Regulation Practices across the European Union” här.

Läs BusinessEuropes positionspapper om överimplementering här.

Se referat och inspelning av NNRs seminarium om regelförbättring i ett internationellt perspektiv (innehållande information om hur Danmark arbetar) här.

Se en presentation över hur Danmark arbetar med och undviker överimplementering här.

Dela den här sidan