Svenska regler är dyrare än EU:s regler för svenska företag

Företagens totala regelkostnader, delrapport 7: Så påverkar EU företagens regelkostnader

Näringslivets regelnämnd NNR har i en ny och unik rapport beräknat vilka kostnader sex småföretag från olika branscher har haft till följd av lagar och regler och kartlagt i vilken utsträckning dessa kostnader beror på EU-regler eller svenska regler. För företagen som deltog i undersökningen var 82 procent av kostnaderna en konsekvens av regler som härrör från beslut fattade i Sverige.

Vår kartläggning visar vidare att betydelsen av EU för företagens totala regelkostnader varierar mellan olika branscher och mellan olika typer av regelkostnader. NNR finner i kartläggningen exempelvis att företagens administrativa kostnader till 81 % beror på svenska beslut. För regler kopplade till materiella krav beror 52 % av kostnaderna på beslut som fattats i EU. På miljöområdet finner vi att EU beslut står för 60% av kostnaderna medan för arbetsmarknadsområdet står de nationella kraven och EU-kraven för hälften var av kostnaderna.

– Det krävs konkreta förenklingsförslag snarast av det existerande regelverket. Därtill måste regeringen stoppa regelkostnads-inflationen genom att endast välja den reglering som är minst kostsam för företagen, säger Jens Hedström.

Regeringens arbete med att sänka företagens administrativa regelbörda är bra, men måste på sikt utökas till att omfatta alla typer av regelkostnader som berör svenska företag. Även arbetet på EU nivå måste intensifieras och breddas. Regelförenklingsarbete pågår fn i minst 17 av EU:s medlemsstater. Med minskade regelkostnader ökar företagens konkurrenskraft vilket gör att företagen kan fokusera på att utveckla sina verksamheter och affärsidéer, vilket i sin tur ger både fler jobb och bättre välfärd, avslutar Jens Hedström.

NNR har i en serie rapporter kartlagt och beräknat företagens totala regelkostnader och därmed kunnat synliggöra att företagen belastas med betydande kostnader till följd av politiska beslut. Att leva upp till de omfattande kraven är inte bara kostsamt och tidskrävande för företagen, utan det bidrar också till att påverka de svenska företagens konkurrenskraft.

Läs rapporten här (PDF-fil)

 

Dela den här sidan