Presskommentar 2013-03-25: NNR välkomnar utredningsrapport om länsstyrelsernas hantering av bygglov och detaljplaner.

Kommentar med anledning av utredningsrapporten om effektivare gemensamma processer hos länsstyrelserna vad avser överklagande av kommunala beslut enligt PBL samt länsstyrelsernas medverkan i de kommunala detaljplaneprocesserna, 2012/7257/SFÖ

NNR välkomnar länsrådet Fiskesjös rapport till regeringen, vilken är ett viktigt bidrag till regeringens intentioner att korta länsstyrelsernas långa handläggningstider och enhetliggöra tillämpningen mellan de olika länsstyrelserna på plan- och byggområdet.

Utredaren lägger i rapporten fram ett antal förslag som kan, om de genomförs, enhetliggöra de olika länsstyrelsernas tillämpning av regelverket, öka transparensen och på sikt korta handläggningstiderna. Följande förslag ser NNR som viktiga:

• Tillgängliggöra diariet i olika PBL- ärenden på länsstyrelsernas hemsidor så att ärendena kan följas.

• Förbättra förutsägbarheten om handläggningstid.

• Inför tidig och kvalificerad sortering och prioritering i samband med diarieföring av ärenden.

• Utnyttja telefoniväxel/kundtjänst för att både ge snabbare svar och för att avlasta handläggarna med frågor som inte är ärendespecifika.

• Samordna processer enligt andra lagar som kan ske parallellt med planprocessen för att snabbare genomföra denna.

– För att uppdraget ska lyckas, d.v.s aktivt stöd och samordning av länsstyrelserna i genomförandet av de föreslagna åtgärderna, krävs en tydlig politisk prioritering, styrning och samordning. Vi förutsätter att Stefan Attefall liksom övriga statsråd och departement med ansvar för länsstyrelsernas tillsynsområden prioriterar denna regelförbättring, säger Andrea Femrell, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Läs rapporten här.

./.

Vid frågor kontakta Andrea Femrell, sakkunnig Näringslivets Regelnämnd, NNR Tel: 08-762 70 97

Dela den här sidan