NNR Nyheter 4 2017

Tillgång och efterfrågan – så kan vi få effektivare regler

Regeringens budgetproposition blev inte det ljus i höstmörkret som skulle behövas för frågan om företagens regelbörda. Skarpa förslag och konkreta reformer för att nå målen om lägre kostnader och ökad tillväxt till följd av regler saknas. Samtidigt ökar företagens kostnader till följd av regler och nya regelverk utmanar företagande och entreprenörskap. Allt ackompanjerat av bristande konsekvensutredningar och låg efterfrågan på fullständiga beslutsunderlag.

Apropå undermåliga konsekvensanalyser så vill jag rekommendera alla att läsa vår senaste rapport ”Rätt underlag för rätt beslut”, som belyser just det faktum att våra beslutsfattare riskerar fatta dåliga beslut eftersom deras underlag inte håller måttet. I rapporten presenterar vi en rad åtgärder för att förbättra kvaliteten på konsekvensutredningarna som föregår förslag till nya och ändrade regler. I detta ligger också att våra riksdagsledamöter mer aktivt måste efterfråga bra konsekvensanalyser som kan förhindra att regelverken blir ineffektiva och onödigt dyra före landets företagare. Mer om rapporten och seminariet där den presenterades finner du i detta nyhetsbrev.

Om ett år går vi till val och våra förtroendevalda ska nu börja formulera den politik som ska ligga till grund för kommande mandatperiod. En näringspolitik som minskar regelbördan och samtidigt förbättrar företagsklimatet står högt upp på företagens önskelista. Låt oss hjälpas åt att åstadkomma detta.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR

PS. Ett bra boktips till höstens lässtunder är Dick Klings ”Riv Regelpyramiden”. Läs även hans regelbloggsinlägg om att minska regelbördan här.


Rätt underlag för rätt beslut – seminarium och rapportsläpp

Den 21 september släppte NNR rapporten Rätt underlag för rätt beslut – åtgärder för bättre konsekvensutredningar” på ett seminarium i riksdagen, arrangerat av Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Janine Alm Ericson. Förutom att presentera rapportens innehåll och förslag, vilket gjordes av författaren Christina Fors, NNR liksom Anders Hultqvist, professor Karlstads Universitet, så debatterades den av riksdagsledamöterna Marta Obminska (M), Johan Hedin (C) och Janine Alm Ericson (MP), samt statssekreterare Niklas Johansson (S) från Näringsdepartementet.

Rapporten och diskussionen handlar framför allt om vilka åtgärder som krävs för att kvaliteten på konsekvensutredningarna som åtföljer förslag till nya och förändrade regler ska bli bättre och liksom riksdagens beslutsunderlag. Detta för att undvika att riksdagsledamöterna fattar beslut om regelverk som både blir dyra och ineffektiva.

Läs mer och se en inspelning från seminariet här.

Ladda ner NNRs rapport här.


Näringsministerns ”nya” förenklingsåtgärder för företag – ett steg i rätt riktning

Regeringen fattade den 20 juli beslut bl a om att ge Statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna förslag avseende utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning, liksom att ge ett uppdrag till Tillväxtverket om korta och effektiva handläggningsprocesser för företag. En tredje del handlade om att ge Tillväxtverket ett uppdrag att verka för digitalt först.

NNR ser positivt på de uppdrag som Statskontoret och Tillväxtverket fått och som syftar till att förenkla för företagen. Inriktningen i uppdragen, såsom utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning och kortare handläggningstider, ligger i linje med vad NNR påtalat och visat på behovet av under lång tid. NNR ställer sig dock frågande till den mycket snäva tidsram som Tillväxtverket fått för sitt uppdrag.

Läs hela NNRs kommentar till regeringens nya förenklingsåtgärder för företag här.


Du läser väl regelbloggen?

Finns det ett särskilt regelkrångel som berör dig mycket? Har du varit med om något regelrelaterat som du vill berätta om? Har du något förslag till förbättringar av en viss regel eller lagstiftning som skulle kunna förenkla livet för företagare? I så fall är du välkommen att skriva om detta på NNRs regelblogg! Kontakta oss med din idé!

Kommentar till budgetpropositionen: Fortfarande inga skarpa reformförslag för att minska regelbördan

Regeringen talar gärna om regelförbättring men budgetförslaget visar att regeringen fortfarande är ovillig att sätta tydliga mål och lägga skarpa förslag för att regelkrånglet och kostnaderna till följd av regler ska minska.

Vad som nu behövs är ordentliga reformer och förenklingar av regelverk av betydelse för företagen, hårdare krav på konsekvensanalyser och ett ökat mandat för Regelrådet. Viktiga regelverk behöver också utvärderas med avseende på deras effekter för företag och samhälle.

Läs hela NNRs kommentar till regeringens budgetproposition här.


NNR sammanställer näringslivets prioriterade regelförbättringsförslag

NNR sammanställer och uppdaterar just nu näringslivets prioriterade förslag till regelförbättringar och förenklingar inom olika områden. Sammanställningen kommer att presenteras för riksdag, regering och allmänheten under senhösten.


Regelförenklingsarbetet inom EUs Refit Platform

Den 21-22 september 2017 möttes EU-Kommissionens rådgivande grupp i regelförbättringsfrågor, Refit Platform. Den antog ett antal rekommendationer till förenklingar beträffande bl.a. offentlig upphandling (utifrån European Single Procurement Document ESPD) liksom förslag till förbättringar inom områdena mervärdesskatt och REACH (tillståndsprocessen). De antagna förslagen kommer att ingå kommissionens arbetsprogram för år 2018 som presenteras den 23 oktober 2017.

Intressentgruppen inom Refit Platform behandlade dessutom förslag och rekommendationer för ytterligare ett antal områden, bl.a. konsumentdirektivet. Ett av förslagen har skickats in av NNR för Svensk Handels räkning och handlar om att det bör genomföras en studie på europeisk nivå som belyser effekterna av och konsumenters förståelse och användning av den information som företagen måste lämna enligt kraven i konsumentdirektivet. Kommissionen har, på basis av den diskussion som förts inom Refit Platform avseende konsumentdirektivet, meddelat att den tar om hand förslagen via ett lagförslag som presenteras nästa år.

Ett förenklingsförslag som berör företagens uppgiftslämnande, och som NNR stödjer, har lämnats av det norska Näringsdepartementet. Förslaget går ut på att principen om att konsumenter och företag endast ska behöva lämna en uppgift en gång (once-only principle) också ska användas på EU-nivå. Förslaget syftar även till att förbättra den digitala inre marknaden. Intressentgruppen antog detta förslag med tillägg att hänsyn till dataskyddsförordningen måste tas i det fortsatta arbetet. Detta och övriga förslag som antagits av intressentgruppen går nu vidare för diskussion inom medlemsstatsgruppen i Refit Platform.

Nästa möte inom Refit Platform är planerat till den 23 november 2017.


Mätningar och mål för regelbördan på EU-nivå

Kommissionen undersöker just nu möjligheten att införa mål för minskning av regelbördan på olika områden. Resultatet av kommissionens undersökning kommer att presenteras under hösten. Refit Platform ombads i början av sommaren att inkomma med synpunkter och eventuella egna erfarenheter av mål och modeller för att minska regelbördan. NNR har bidragit med input till sina kontakter inom plattformen. Även RegWatchEurope, det informella nätverket bestående av de granskningsorgan/regelråd som finns i olika länder i Europa och där det svenska Regelrådet ingår, har tagit fram en egen rapport om mål på EU-nivå, ”Introducing EU Reduction Targets on Regulatory Costs: A Feasibility Study”. Rapporten baseras på en studie som utförts på nätverkets uppdrag av CEPS (Centre for European Policy Studies) presenterade i juli 2017. Rapporten finns att läsa här.

RegWatchEurope rekommenderar ett stegvis införande av mål för utvalda policyområden redan vid utgången av år 2017, för att därefter bygga upp kapacitet att kvantifiera regelkostnader för all relevant EU-lagstiftning.


Följ NNR på Facebook

Följ Näringslivets Regelnämnd, NNR på Facebook genom att klicka här.

 

Dela den här sidan