NNR Nyheter 5 2019

Blir en intensiv höst till en konstruktiv vår?

Regelförbättringshösten har varit spännande och intensiv. Näringsminister Ibrahim Baylan har tillsammans med NNR och några av NNRs medlemmar rest runt i landet på en förenklingsresa för att träffa Sveriges företagare. Responsen från företagen har varit god och positiv och ministern har fått många goda exempel på vad som behöver göras för att förenkla för företagen och stäkra konkurrenskraften. Själva förenklingsresan har avslutats och nu börjar det viktiga arbetet med att genomföra konkreta reformer. Ministern lovade återkoppling före jul hur han vill gå vidare och i veckan kom ett första uppdrag till Tillväxtverket som går att läsa mer om längre ner i nyhetsbrevet. En välkommen julklapp med andra ord.

Det är inte bara de befintliga regelverken som behöver ses över. Även hur Sverige tar sig an och genomför nya och förändrade regelverk, och då från EU, har stor betydelse för företagens konkurrenskraft. NNR släppte därför i dagarna en ny rapport som handlar om hur EU-lagstiftningen genomförs och tillämpas i Sverige. Budskapet är tydligt – det finns en stor förbättringspotential. Genom 13 olika lagstiftningsexempel från NNRs medlemmar åskådliggörs varför Sverige bl a behöver besluta om en princip om att svenskt genomförande och tillämpning av EU-rätten inte ska försämra företagens konkurrenskraft liksom att det är EU-lagstiftningens miniminivå som ska gälla i första hand.

Julen står nu inför dörren och näringslivet har under hösten låtit servera vad som blivit ett dignande julbord fullt med läckra regelförbättringsrätter att smaka på för våra beslutsfattare. Vi på NNR står därefter redo att hjälpa till med det viktiga arbete som väntar under våren.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Näringsministerns förenklingsresa är slut

Den 22 november avslutade näringsminister Ibrahim Baylan sin förenklingsresa genom landet med ett möte med trettiotalet företagare och branschrepresentanter i Malmö. Näringslivets Regelnämnds NNR VD Andrea Femrell var förstås på plats och ser fram emot att följa när ministern nu omsätter sina nya lärdomar i praktiken.

Näringslivets Regelnämnd NNR har som en av medarrangörerna av denna förenklingsresa tillsammans med sina medlemmar kunnat presentera många företagare från hela landet med ingående kunskaper om och erfarenheter av krångliga och ineffektiva regelverk, myndighetstillämpning – men också goda exempel på hur det kan se ut när det fungerar bra.

Läs mer här.

I samband med att näringsministern avslutade sin förenklingsresa i Malmö skrev NNRs VD Andrea Femrell en debattartikel i bland annat Skånska Dagbladet tillsammans med Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna och Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik på Svensk Näringsliv.

Läs debattartikeln här.


Tre frågor till näringsminister Ibrahim Baylan om hans förenkligsresa

1. Vad fick dig att genomföra förenklingsresan?
2. Vad tar du med dig därifrån?
3. Vad kommer att hända härnäst?

Läs ministerns svar här.


NNR välkomnar ministerns nya förenklingsuppdrag

Näringsminister Ibrahim Baylan har gett Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa och vidareutveckla de förslag till förenklingar han fått av företag och organisationer under höstens förenklingsresa.

Under resan, som NNR var med och organiserade, har ministern träffat omkring 75 företag på fem olika orter, från Umeå i norr till Malmö i söder. Näringsministern fick många exempel på krångliga regler och tillämpning som företagen och näringslivet anser behöver åtgärdas. Det är bl a dessa exempel och förslag som nu ska behandlas av Tillväxtverket.

– NNR ser positivt på att näringsministern efter sin förenklingsresa nu tagit nästa steg mot att förenkla och förbättra för företagen. Vi har tillsammans med våra medlemmar formulerat flertalet mycket konkreta förslag på regelförbättringar inom olika områden samt på hur en effektiv process bör utformas för att hantera arbetet med regelförbättring, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Läs mer om Tillväxtverkets nya uppdrag här.


Partierna om regelförbättring

Såhär en bit in i mandatperioden har det blivit dags att intervjua de riksdagsledamöter som har ett ansvar för regelförbättringsfrågorna om vad de vill inom området regelförbättring. Vi presenterar dem en efter en på NNRs hemsida och först ut är socialdemokraterna med Mathias Tegnér.

Hans svar kan du läsa här.


Danmark utvecklar arbetet med regelförbättring och genomförande av EU-lagstiftning

Danmark utvecklar arbetet med regelförbättring och sitt genomförande av EU-lagstiftning genom att slå ihop Implementeringsrådet med Verksamhetsforum (Virksomhedsforum for enklere regler). Syftet med sammanslagningen som bildar det nya forumet, ”Erhvervslivets EU- og regelforum” är att stärka insatserna för att göra det enklare att driva företag i Danmark. Det nya forumet kommer att titta på förenklingar i dansk och europeisk reglering samt bana väg för ökad innovation. Något för Sverige att inspireras av, menar NNR.

Läs mer här.


NNR i sociala medier

Du följer väl NNR i sociala medier? Vi finns på Facebook och på Linked in. Besök också gärna vår regelblogg.

Riksdagsseminarium: Stärkt konkurrenskraft genom effektivt genomförande av EU-lagstiftning

Morgonen den 4 december bjöd riksdagsledamöterna Peter Helander (C) och Helene Hellmark Knutsson (S) in till ett fullsatt riksdagsseminarium på temat ”Stärkt konkurrenskraft genom effektivt genomförande av EU-lagstiftning”, där Näringslivets Regelnämnd NNR presenterade sin nya rapport ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning”.

Peter Helander (C), ledamot i Näringsutskottet, hälsade välkommen och berättade att när han planerade seminariet räknade med kring trettio till fyrtio anmälda, men församlade var nu nästan nittio. Det visar på det engagemang som finns för frågan, menade Halander – och vilken viktig fråga det är för näringslivet.

Christina Fors som författat NNRs rapport berättade kort om rapportens innehåll och syfte. Likaså om de 13 sammanställda EU-lagstiftningsexempel som visar på överimplementering i Sverige. Hon konstaterade att en stor del av de svenska regelverken har sitt ursprung från EU, och att det därför är av yttersta vikt att de implementeras enhetligt över hela unionen. Ändå upplever NNR och dess medlemsorganisationer att det i det svenska genomförandet finns stora problem med överimplementering och tillämpning som leder till ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft.

Susanne Karlsson från Transportföretagen berättade om konkreta exempel på överimplementering på järnvägsområdet, där Sverige gick händelserna i förväg och tidigt införde långtgående regleringar för en bredare grupp företag än vad EU krävde. Det har lett till att reglerna varit svåra att anpassa i takt med att det kommer nya och kompletterande regler från EU som ska genomföras.

Rapporten kommenterades sedan av Lars Hjälmered (M), ordförande i Näringsutskottet samt Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande i Näringsutskottet, och Peter Helander (C), ledamot i Näringsutskottet.

Ladda ner NNRs rapport här.

Läs mer och se videoinspelningarna från seminariet här.


NNR i Altinget med företrädare för medlemsorganisationer

I samband med ett riksdagsseminarium den 4 december och lanseringen av rapporten ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” skrev Näringslivets Regelnämnd NNRs VD Andrea Femrell i Altinget tillsammans med företrädare för de medlemsorganisationer som deltagit i framtagandet av rapporten.

I artikeln konstaterar de att ett gemensamt regelverk på EU-nivå är bra, men förutsätter att Sverige inte ställer strängare krav vid genomförande, tillämpning och tolkning än vad EU-lagstiftningen kräver.

Läs hela artikeln i Altinget här.


Hemställan från Regelrådet och Tillväxtverket till regeringen om förändrade uppdrag gällande granskning av EU-konsekvensutredningar

Regelrådet har följt upp hur de yttranden de lämnat över EU-konsekvensutredningar använts av mottagarna (departement och myndigheter) liksom om yttrandena i sig är till konkret nytta för förslagsställarna. Resultaten redogörs i en hemställan till regeringen om ett förändrat uppdrag i denna del.

Regelrådet konstaterar att det bland regelgivarna inte finns någon enhetlig syn på effekten av Regelrådets granskning av EU-konsekvensutredningar. Vidare har ingen av regelgivarna följt Regelrådets rekommendation om att upprätta en kompletterande konsekvensutredning. Regelrådet menar därför att nyttan med granskningen utifrån nuvarande hantering är väldigt begränsad, samtidigt som arbetet är mycket resurskrävande.

Regelrådet och Tillväxtverket föreslår därför i en hemställan till regeringen att uppdraget förändras och lämnar några alternativ med olika ambitionsnivåer. Dessa innebär i korthet att Regelrådet antingen endast granskar kvaliteten på upprättade kompletterande nationella konsekvensanalyser eller att rådet får i uppgift att granska kommissionens förslag, efter samråd med departementen. Samtidigt föreslås att Tillväxtverket får i uppgift att tillhandahålla metodstöd och rådgivning för konsekvensutredningsarbetet under processen med framtagande av regler inom EU och/eller att Tillväxtverket får uppgift att kartlägga hur förslagsställare arbetar med samråd.

Ett gemensamt förslag lämnas också till regeringskansliet om att det skyndsamt måste förstärka och förbättra arbetet med att ta EU-förslagens konsekvenser i beaktande. Läs Regelrådets och Tillväxtverkets hemställan i sin helhet här.

– Hela processen med konsekvensutredningar behöver ses över med tydligare ansvar och krav som följd. Regelrådet måste in tidigare i granskningsprocessen och ett återremitteringskrav införas i de fall konsekvensutredningarna brister. Beträffande EU-lagstiftning måste det alltid genomföras svenska konsekvensanalyser av förslag till EU-regler liksom att synpunkter inhämtas från näringslivet och andra intressenter. Sverige bör inrätta ett forum för diskussion och råd beträffande genomförande av EU-lagstiftning, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Dela den här sidan