NNR Nyheter 2 2018

Hur vänder vi utvecklingen i Sverige?

Sett ur ett regelförbättringsperspektiv så får bokslutet för regeringen Löfven tyvärr röda siffror. Exempelvis så kan det ur Tillväxtverkets rapporter utläsas att nästan hela den sänkning av företagens administrativa kostnader som gjordes under perioden 2006-2012 nu är utraderad. Tittar vi på våra egna SKOP-undersökningar så ser vi att företagen upplever att krånglet ständigt ökar och att förtroendet för politikens kraft att åtgärda detta är lågt.

Så vad kan vi göra för att vända utvecklingen? Vi och våra medlemsorganisationer har gjort en gemensam ansträngning i att finna lösningar. Dessa har vi visat i ett antal rapporter och vi publicerar kontinuerligt förbättringsförslag på vår hemsida. Likaså åskådliggör vi krånglet genom att be företagare berätta om hur regelkrånglet konkret slår mot deras verksamheter; detta i vår serie ”Företagare om regelkrångel”.

Så långt så väl, men det gäller också att uppmärksamma beslutsfattarna på våra förslag och få dem att se problematiken ur företagens perspektiv. Vi bjuder därför under senvåren in ett antal riksdagsledamöter till sittningar för att mer djupgående diskutera detta. Hur resonerar nästa mandatperiods lagstiftare och hur kan vi bistå? För politik är både att vilja och att genomföra och vi står redo att hjälpa den kommande regeringen i en utav de viktigaste företagarfrågorna. Vi utgår ifrån att alla de som vill forma en kommande regering tar vårt erbjudande om hjälp på allvar.


Andrea Femrell,
VD Näringslivets Regelnämnd NNR


Ny mandatperiod, nya möjligheter

Näringslivets Regelnämnd NNR har publicerat en rapport, en programförklaring som heter ”Ny mandatperiod, nya möjligheter – Regelreformer för ökad konkurrenskraft” och tillväxt”. Rapporten består av två delar. Den ena delen är en SKOP-undersökning som redogör för hur företagare upplever regler och regelverk, såsom om det blivit enklare eller krångligare, vilka regelområden som utgör hinder för att växa, reglers påverkan till expansion samt företagarnas förtroende för regelförbättringsarbetet. Exempelvis anser att 29 procent av företagarna att det blivit krångligare att följa statliga regler jämfört med ett år sedan, medan 2 procent anser att det blivit enklare.

Den andra delen präglas av framåtblick och lösningar. Här ger NNR konkreta förslag till åtgärder för att regelförbättringsarbetet under nästa mandatperiod ska ge ett bra resultat. Dessa åtgärder är i form av 27 rekommendationer inom sex olika områden som en kommande regering kan använda.

– Vi vill visa att näringslivet tar ansvar. Våra rekommendationer bidrar till ett effektivt regelverk med lägre kostnader för företag och samhälle och kan vara till stor hjälp för den regering som vill förbättra den svenska konkurrenskraften med fler växande företag. Ingen torde vara motståndare till effektivare regelverk, så vår förhoppning är att dessa verkligen tas tillvara, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Rapporten ”Ny mandatperiod, nya möjligheter” finns här.


Revisionsplikt återinförs inte

Riksrevisionens granskningsrapport från december 2017 om slopad revisionsplikt i mindre företag har uppmärksammats och kritiserats av bl a NNR och NNRs medlemmar, vilket vi även nämnde i förra nyhetsbrevet. Sedan dess har också ett seminarium i frågan anordnats av Skatteutskottet, i regi av Svenskt Näringsliv och Småföretagarna, där NNRs VD Andrea Femrell var moderator.

Förslaget från Riksrevisionen var bl a att regeringen borde verka för att återinföra revisionsplikten för mindre företag. Nu har regeringen i en riksdagsskrivelse förklarat att Riksrevisionens iakttagelser enligt regeringens mening inte utgör tillräckliga skäl för att i nuläget verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Regeringen vidtar i stället andra åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp.

Läs mer här.


Tillväxtverkets rapport: Företagens regelkostnader fortsätter att öka

Tillväxtverket publicerade den 13 april sin årliga rapport av hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler. Resultaten visar på en fortsatt kraftig nettoökning av de totala regelkostnaderna – för år 2017 med hela 4,4 miljarder kr. Bara de administrativa kostnaderna har under den senaste femårsperioden ökat med 1,2 miljarder per år i löpande priser. Detta innebär att nästan hela den sänkning av kostnaderna som gjordes under perioden 2006-2012 nu är utraderad.

Tillväxtverkets rapport bekräftar också de mätningar som NNR och NNRs medlemmar gjort och som visar att företagen upplever att regelkrånglet ökar. Resultatet visar att de små åtgärdernas tid är förbi och att det är dags att göra något radikalt om svenska företag ska behålla sin konkurrenskraft framgent. Det behövs ett helt batteri av åtgärder på olika nivåer för att uppnå kostnadseffektiva regler, menar NNR.

Läs NNRs pressmeddelande här.
Läs Tillväxtverkets rapport här.


Följ NNR på Facebook

Följ Näringslivets Regelnämnd, NNR på Facebook genom att klicka här.

Veckans förbättringsförslag

Varje vecka presenterar NNR och NNRs medlemmar ett regelförbättringsförslag, som om det genomförs, minskar företagens regelbörda, sparar tid och resurser eller främjar investeringar inom det område förslaget gäller. Under varje presentation finns en länk där du kan läsa mer om förslaget och kontakta ansvarig person hos respektive organisation. Syftet med veckans förbättringsförslag är att synliggöra det regelkrångel som drabbar företagen och samtidigt presentera en lösning på problemet för ansvariga politiker och myndigheter. Förslagen är hämtade ur rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Läs mer här.


Företagare om regelkrångel

I en serie på NNRs hemsida låter vi ett antal företagare själva berätta om det regelkrångel de upplever, ibland som en skriftlig intervju, ibland filmat. De kommer också att presentera sina och näringens förslag till hur regelverken borde förändras. I slutet av varje intervju finns en hänvisning där det går att läsa mer om problemet och lösningen som lyfts fram samt en kontaktperson som kan mer om ämnet.

I samband med intervjuerna frågar vi ansvariga politiker om deras syn på problemen och om de kan tänka sig att följa företagarens förslag till förbättring. Deras svar publiceras så snart de kommit oss tillhanda.

Läs mer här.


Tipsa Klings Krångel!

Vår nya och återkommande krönikör på Regelbloggen, Dick Kling har på hemsidan också en tipsfunktion som heter Klings Krångel. Maila dit och tipsa om vansinniga regler eller hur vi kan bli bättre på att rensa i regeldjungeln. Varje dag belönas det bästa tipset med ett gratisexemplar av Dick Klings bok ”Riv regelpyramiden”!

Läs mer här.


Sju nya förslag på förbättringar av EU-lagstiftning

NNR har för sina medlemmars räkning skickat in sju nya förslag på förbättringar av EU-lagstiftning till EU-kommissionens expertgrupp, Refit platform, som ger råd till kommissionen i deras arbete med att åstadkomma mer effektiva EU-regler och minskade regelbördor.

Denna gång är det Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Bankföreningen och Sveriges Bussföretag som bidragit med förslag. Förbättringsförslagen berör områdena moms, finansmarknad och jordbruk och beräknas om de genomförs bl a leda till tids- och kostnadsbesparingar, minskad osäkerhet och risk för berörda företag.

NNR uppmanar den svenska regeringen att stödja de förslag som nu presenteras till Refit platform då dessa innebär förenklingar och kostnadsbesparingar för svenska företag.

Läs om förslagen här.


Internationell studie- regeltillämpning i den finansiella sektorn

OECDs rådgivande kommitté Business and Industry Advisory Committee (BIAC) till har tillsammans med International Federation of Accountants (IFAC) genomfört en studie över hur skillnader i tillämpning av regelverken inom den finansiella sektorn påverkar företagen i form av bl a kostnader och risk. Studien visar att de globala skillnaderna kostar mer än 790 miljarder USD per år, vilket motsvarar mellan fem till tio procent av företagens årliga omsättning.

Läs studien här.

Dela den här sidan